logo Helse Sør-Øst
To ansatte sitter foran pc-skjerm

Hva er ventetidsløftet?

Ventetidsløftet er et initiativ for å redusere ventetidene ved sykehusene i landet. Ventetidsløftet ble lansert 13. mai 2024.

Partene som skal jobbe sammen om ventetidsløftet er regjeringen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Vest og og Helse Sør-Øst RHF.

Mål

Partnerne vil jobbe sammen for å snu trenden og sørge for en nedgang i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og 2025, slik at vi i perioden får en markant reduksjon i ventetidene som legger til rette for å nå de langsiktige målene definert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Tiltak

Partnerne er enige om at følgende tiltak er relevante i arbeidet med å redusere ventetider i spesialisthelsetjenestene:

Personell 

Fagfolkene er den viktigste ressursen i sykehusene, og er derfor også den viktigste faktoren for å redusere ventetidene. Partnerne vil støtte opp om tiltak for riktig bruk av personell og kompetanse, herunder bedre ansvar- og oppgavedeling, hensiktsmessige arbeidstidsordninger og redusert sykefravær. God ledelse og styrking av merkantile funksjoner i sykehusene kan bidra til bedre arbeidsmiljø, bedre planlegging, bedre pasientflyt og frigjøring av helsepersonellets tid til pasientbehandling. Ekstrainnsats, som kvelds- og helgeåpne poliklinikker, er relevante tiltak i noen sammenhenger, og skal baseres på frivillighet fra helsepersonellet sin side.

Innovasjon

Digitale løsninger og innovasjoner som dokumenteres og spres er viktige for å frigjøre arbeidstid, for samhandlingen og for pasientene. Endringer i organisering, redusert rapportering og nye måter å yte tjenester på, herunder brukerstyrte poliklinikker og gode logistikkløsninger, kan benyttes for å bidra til bedre og mer effektive pasientforløp.

Samarbeid

Den offentlige helsetjenesten er ansvarlig for å sikre forsvarlige tjenester og at pasientene opplever akseptable ventetider. Private aktører, både ideelle og kommersielle, kan også bidra til å redusere ventetidene. Bruk av private aktører skal skje etter avtale med de regionale helseforetakene. Avtalespesialistene er en viktig del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Deres kapasitet er viktig for å redusere ventetidene og sikre forsvarlige tjenester av god kvalitet. Det er også viktig med samarbeid om å utnytte kapasitet og kompetanse på tvers av sykehus. Partnerne har alle viktige roller i å bidra til god bruk av fellesskapets knappe ressurser og etterlevelse av prioriteringskriteriene i spesialisthelsetjenesten.

Partnerne er enige om at tiltak bør prioriteres innen fagområder som er kjennetegnet av ett eller flere av følgende kriterier:

  • behandler pasienter med alvorlige tilstander og høy risiko for forverret helse ved lange ventetider 
  • mange pasienter på venteliste og/eller i forløp 
  • lange ventetider


Oppfølging

De regionale helseforetakene får et oppdatert oppdrag om å øke innsatsen for å redusere ventetidene når revidert nasjonalbudsjett 2024 er behandlet av Stortinget. Det avholdes møter mellom partnerne om lag annenhver måned for å vurdere og diskutere status i arbeidet. Første møte avholdes i juni 2024. Ventelistestatistikk fra Norsk pasientregister publiseres månedlig og legges til grunn for oppfølgingen

Sist oppdatert 27.06.2024