logo
Grafisk brukergrensesnitt

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi.  Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.

​Mål og sat​sin​gsområder​​

I regional utviklingsplan har Helse Sør-Øst RHF konkret​​isert fire mål

 • ​bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
 •  kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
 • godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse  og mer tid til pasientbehandling
 • bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Regional utviklingsplan består av to deler.

Presentasjon regional utviklingsplan Helse Sør-Øst (PDF)

 

Satsingsområder for foretaksgruppen

Med bakgrunn i helseforetakenes utviklingsplaner, overordnede føringer, vurderingene i denne planen og målene som er beskrevet over, har Helse Sør-Øst RHF foreslått seks strategiske satsingsområder for foretaksgruppen:
 

For å utvikle helsetjenesten må pasienters og pårørendes kompetanse og ressurser anerkjennes og brukes. Økt helsekompetanse vil styrke pasienter og pårørendes rolle og involvering.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • aktiv pasient- og pårørendemedvirkning
 • styrke kvalitet og redusere uønsket variasjon i pasient- og pårørendeopplæring 
 • styrke kvalitet og omfang av samvalg med pasienter og pårørende i alle aldre
 • styrke helsepersonells kompetanse i helsekommunikasjon
 • heve helsepersonells kompetanse i samisk språk og kulturforståelse
 • øke kvaliteten i helsehjelp til personer med innvandrerbakgrunn
 • tilpasset informasjon til pasienter og pårørende i alle aldre der de er, når de trenger det

Teknologi og digitalisering er ikke mål, men verktøy.  De skal understøtte nye måter å løse oppgaver på for både ansatte og pasienter og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • etablere arbeidsformer og teknologi som gjør det lettere å flytte kompetanse ut av sykehuset
 • bedre bruk av teknologi i sykehusene
 • digital sammenheng innad i spesialisthelsetjenesten
 • digital samhandling i hele helsetjenestenBedre koordinerte tjenester vil gi bedre kvalitet og mer tilfredse pasienter, pårørende og ansatte.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • videreutvikling av helsefellesskapene
 • helsetjenester til barn og unge 
 • voksne med alvorlige psykisk lidelser og rusproblemer 
 • personer med flere kroniske lidelser, og skrøpelige eldre
 • videreutvikle de spesialiserte rehabiliterings- og habiliteringstjenestene 
 • helse og arbeid

Vi vil gjøre de riktige tingene med bedre kvalitet.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • legge til rette for at vi måler og kan følge de indikatorene som er viktige for de ulike aktørene
 • stimulere til utstrakt bruk av kvalitetsregisterdata – av pasientene, i klinikken og til styring
 • lage enklere tilganger til prosedyrer og retningslinjer
 • lage felles retningslinjer for kliniske fagrevisjoner
 • gjøre forbruksdata enkelt tilgjengelig for klinikere og ledere
 • tilby verktøy til arbeidet med å redusere uønsket variasjon

Våre medarbeidere må få bruke sin kompetanse, og vi må tenke nytt om sammensetning av kompetanse i sykehusene framover. Samtidig må vi styrke rekruttering. Det gjør vi best gjennom å gjøre sykehusene til gode arbeidsplasser.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • styrke arbeidet med oppgavedeling og kompetansesammensetning
 • redusere omfang av rapportering og prosedyrer som ikke gir merverdi
 • vektlegge arbeidet med å etablere personaleffektive arealer og bedre logistikk 
 • bedre bemanningsplanlegging og ressursstyring 
 • ledelse og medarbeiderskap

Helse Sør-Øst sin forskning utgjør 63 prosent av helseforskningen i Norge, og regionen leder an arbeidet med å legge til rette for forskning og innovasjon innen spesialisthelsetjenesten. Viktige satsinsområder er nye behandlingsmåter, samhandlinsstrukturer og bruk av teknologi.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • videreutvikling med vekt på nytteverdi og brukerperspektiv fra pasienter og pårørende i alle aldre
 • målrettet forskningsinnsats innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andre områder med behov for styrket forskningsinnsats
 • digital integrering mellom klinisk forskning og klinisk praksis
 • forskninsbasert innovasjon
 • å bruke læringen fra tjenesteinnovasjon til å utvikle nye helsetjenester og bidra til at gode løsninger tas i bruk
 • samarbeide tettere med andre aktører om både forskning og innovasjon
 • fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon

 

 

SLIK JOBBER VI MED Å UTVIKLE FREMTIDENS BEHANDLINGSTJENESTE

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  22. september 2023
  Sammen om nye behandlingsformer

  Innføring av brukerstyrte poliklinikker er på full fart inn i samtlige helseforetak og i de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. Gjennom nettverksmøter deles erfaringer med denne nye behandlingsformen som skal spare pasientene for unødvendige sykehusbesøk.

 • En skulptur av en person med røyk som kommer ut av hodet
  14. september 2023
  Utfordrer det historiske skillet mellom nevrologiske og psykiatriske lidelser

  I en ny stor genetisk studie har vi funnet ut at nevrologiske og psykiske lidelser i stor grad deler genetisk risiko og har en felles biologi knyttet til hjernen.

 • En person som ser på en bærbar datamaskin
  14. september 2023
  Ny lovende behandling for depresjon

  Alle som har hatt kjærlighetssorg kjenner følelsen: hvor enn du vender blikket ser du ting som minner om det som gikk tapt. En slik selektiv oppmerksomhet finner vi også hos personer med depresjon.

 • 13. september 2023
  Et første skritt mot bedre behandling av smertefull diabetesnevropati

  Det er vanskelig å behandle smertefull diabetesnevropati. Forskningsgruppe for anvendt nevrofysiologi har forsket på hvordan man kan standardisere utredning av diabetesnevropati, som er et viktig steg på veien til en bedre behandling.

 • Et barn som holder et kosedyr
  13. september 2023
  Skader og sykdom i nervene hos barn som har overlevd kreft

  Vi vet ikke nok om hvordan kreftbehandling påvirker sykdom og skader i nervene hos barn. Med midler fra Norsk Barnekreftforening forsker vi i forskningsgruppe for anvendt nevrofysiologi på dette for å kunne gi leger bedre informasjon om hvilke medisindoser om er best for barn.

 • Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
  13. september 2023
  Ny app gjør livet enklere for hemofili-pasienter

  Alle pasienter med hemofili A og B, som er i Oslo universitetssykehus (OUS) sitt hjemmetransfusjonsprogram, kan nå bruke en ny app for lettere å håndtere sykdommen sin. Appen heter Florio HAEMO og skal brukes til å overvåke estimert faktornivå, rapportere infusjoner, blødninger og logge aktivitet.Sist oppdatert 12.01.2023