Utlysning av utenlandsstipend

Utlysning av forskningsmidler til utenlandsstipend

 

Helse Sør-Øst RHF utlyser forskningsmidler til utenlandsstipend for doktorgrads-, postdoktor, forsker- og karrierestipendiater i pågående forskningsprosjekter ved en søknadsberettiget institusjon. Prosjektene må være finansiert av søkerinstitusjonen eller Helse Sør-Øst RHF.  

Utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø


Søknadsfrist er 10. mars 2019 kl. 16.00.

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang til regionale forskningsmidler. Prosjektleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Ved søknad om utenlandsstipend til forsker må kandidaten selv stå som prosjektleder. 

Ved søknad om utenlandsstipend for igangsatte prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF, skal prosjektleder for søknaden være den samme som for prosjektet stipendiaten er knyttet til. Prosjektnummeret for det pågående prosjektet skal da oppgis i prosjektbeskrivelsen.  

  

Varighet og finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. stipendperiode (doktorgrads-, postdoktor, forsker- og karrierestipend) for en kandidat. 

Satsene for utenlandsstipend er ment å dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land. 

Kandidater som har barn under 16 år, og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer, kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i prosjektbeskrivelsen. Familie er definert som stipendiat med partner og eventuelle barn. 

Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av annet stipend/prosjekt eller arbeidsgiver.


Søknadsskjema 

Søknaden skal skrives på engelsk og sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad.

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil. 


Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Skrifttypen skal være tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanseliste og ev. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.

Merk!  Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  

​Vedlegg
​Krav
​Formatkrav
CVer
​Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for ev. doktorgrads- eller postdoktorstipendiat vedlegges. 
​Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonslister​

​Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonsliste for ev. doktorgrads- eller postdoktorstipendiat vedlegges. 

​Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.

​Prosjektbeskrivelse
​Se mal for prosjektbeskrivelsen
​Prosjektbeskrivelsen skal oppdateres og skrives på engelsk.  Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Begrunnelse for oppholdet

 • Relasjon til hovedprosjektet
 • Faglige mål- og innhold for oppholdet
 • Merverdi av oppholdet for stipendiaten
 • Kompetanseutvikling
 • Betydning for forskningsmiljøet
 • Begrunnelse for valg av oppholdssted, utenlandsk samarbeidspartner

​Begrunnelsen skal skrives på engelsk

Den skal være på maks. 1-2 sider


​Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
​Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges
​Invitasjonen skal skrives på engelsk.

Spørsmål

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no, eller ta kontakt med Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284) eller Randi Vad (tlf. 936 18 028)Call in English

Helse Sør-Øst RHF announces research funding for overseas grant for PhD, postdoctoral, research or career fellowships.

A research term abroad should facilitate gain of research competency and internationalization of Norwegian research. To be awarded a grant, the stay must be vital to the research project and must take place in an internationally recognized research group.

Application deadline: 10th of March 2019 at 16:00

Requirements

The grant may be awarded to candidates who have started a fellowship (PhD, postdoctoral,   research or career fellowship) funded by Helse Sør-Øst RHF or an institution with application access to regional research funds. The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and throughout the grant period.

If the ongoing project is funded by Helse Sør-Øst RHF, the principal investigator of the research project should be the same as for the application to which the overseas grant relates and the project number must be referred to in the project description.

For overseas grant applications for a research fellowship, the candidate him-/herself must be principal investigator.

Duration and Funding

Helse Sør-Øst RHF awards one overseas grant for 3-12 months per fellowship period (PhD, postdoctoral, researcher and career fellowship).

The rates for overseas research grants cover documented establishment costs and additional expenses incurred by research abroad. The application may also include travel expenses (cheapest mode of travel). Helse Sør-Øst RHF will grant funding for one return travel to maximum two destinations, given that the research term is conducted in two different countries.

Candidates who have children under the age of 16, and who will not be accompanied by their children and spouse / partner may apply for funding of several shorter stays and return travels. The need for a flexible solution must be justified in the project description. Family is defined as a research fellow with partner and eventual children.

Salaries during the stay abroad must be covered by an ordinary fellowship or by the candidate's employer. 

Application form

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered.

Mandatory attachments for applications for overseas fellowships

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered.

The font should be Arial 11 point/Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and figure legends, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.

​Attachments
​Requirements
​Format

​CV

​The principal investigator's CV should be enclosed. In addition, the CV for the PhD or postdoctoral candidate should also be attached.

​Each CV should be maximum 2 pages and written in English. 

List of publications
​List of publications should be included for the principal investigator. In addition, the list of publications for the PhD or postdoctoral candidate should also be enclosed.
​Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages.
​Project description
​Please view template for project description.
​An updated version of the project description should be attached. It should be written in English and be maximum. 10 pages including figures, tables and list of references.
Value of the research term abroad 
 • State the relation of the research term to the main project:
 • Professional goals and scientific content 
 • Added value and professional development for the candidate
 • Importance of the research environment
 • Reasons for the choice of location
​The rationale should be written in English.

Maximum. 1-2 pages 


Invitation from an international research group
​An invitation from the international research group should be included.
​The invitation should be written in English.


Enquiries

If you have any questions relating to this, you can send an e-mail to forskningsmidler(a)helse-sorost.no, or contact Berit Merete Øien (tel. 974 00 284) or Randi Vad (tel. 936 18 028)

In the event of any discrepancies between the Norwegian and the English versions of the application documents, the Norwegian version takes precedence. 


Lenke til søknadsportal


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.