logo Helse Sør-Øst
En person som holder et blått puslespill

Utlysning av utenlandsstipend

Helse Sør-Øst RHF lyser ut forskningsmidler til utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater, postdoktorstipendiater og forskere i pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF eller nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBFORSK)

Søknadsfrist er 4. september 2024 kl 16.00

Det er to frister hvert år for søknader om utenlandsstipend.  

Utenlandsoppholdet må finne sted i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet. 

Hvem kan søke? 

Prosjektleder (søker) må: 

  • ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. 
  • være prosjektleder for et pågående forskningsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst RHF eller prosjektleder/regional samarbeidspartner i et pågående prosjekt finansiert av KLINBEFORSK.  

Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang til regionale forskningsmidler.  

Krav til søknaden  

  • Søker skal være prosjektleder/regional samarbeidspartner for det pågående prosjektet kandidaten er knyttet til.  
  • Prosjektnummeret for hovedprosjektet og navn på kandidaten skal oppgis i søknaden.  
  • Kandidaten skal ha minst 50 % stilling som doktorgradsstipendiat, postdoktor eller forsker finansiert av Helse Sør-Øst RHF eller KLINBEFORSK. 
  • Kandidaten må være ansatt ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst. 
  • Utenlandsoppholdet må ha en varighet på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder, og det skal gjennomføres i løpet av den tildelte prosjektperioden fra Helse Sør-Øst RHF eller KLINBEFORSK. 
  • Siste frist for utreise er ett år etter tildeling av utenlandsstipendet. 

Satsene for utenlandsstipend 
Utenlandsstipendet skal benyttes til å dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av stipend eller arbeidsgiver.  

Satsene for utenlandsstipend (for 2024):  

  • Enslig (uten familie): 23 000 kr pr. måned 
  • Med familie: 39 000 kr pr. måned 

I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land. 

Kandidater som har barn under 16 år og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i søknaden. 
 
Samme kandidat kan bare få støtte til utenlandsstipend av inntil 12 måneders varighet samlet sett.

 
Søknadsskjema og vurdering av søknadene  
Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning (eSøknad).  

Opprett søknadsskjema om utenlandsstipend   
 
Vurderingen av søknader om utenlandsstipend baseres hovedsakelig på begrunnelsen for oppholdet. Søknadsresultatet sendes ut ca. 1-2 måneder etter søknadsfrist. 
 

Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend 
Tabellen under viser en oversikt over alle obligatoriske vedlegg. Malene for vedleggene kan du laste ned her:  
 

Søknad og vedlegg skal skrives på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.   

Vedlegget med begrunnelse for oppholdet lastes opp som egen pdf-fil (i eSøknad skal det lastes opp under «Prosjektbeskrivelse»).  Alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil. 

Formatkrav: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype Arial, Times New Roman, Calibri 11 pkt eller tilsvarende. For referanser og tabeller kan 9 pkt. font brukes.    

 
Obligatoriske vedlegg:  

 Vedlegg 

Krav 

CV 

Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for doktorgrads-, postdoktor- eller forskerkandidaten vedlegges hvis ikke kandidaten selv er prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet.  

Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk. 

Publikasjonslister 

Prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonslisten for doktorgrads-, postdoktor- eller forskerkandidaten vedlegges hvis ikke kandidaten selv er prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet. 

Hver publikasjonsliste liste skal ikke overstige 3 sider. 

Begrunnelse for oppholdet 
 
 

Dette vedlegget skal lastes opp i eSøknad som egen pdf-fil i stedet for prosjektbeskrivelsen.  

Begrunnelsen kan skrives på norsk eller engelsk. Den skal være på maks. 3 sider. 

Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø 

Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges.  

 

Kontaktinformasjon 
Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 
 
Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.  
 

 

Sist oppdatert 06.06.2024