Utlysning av utenlandsstipend

Utlysning av forskningsmidler til utenlandsstipend

 
Helse Sør-Øst RHF utlyser forskningsmidler til utenlandsstipend for doktorgrads-, postdoktor, karriere- og forskerstipendiater i pågående forskningsprosjekter ved en søknadsberettiget institusjon. Prosjektene må være finansiert av institusjonen eller Helse Sør-Øst RHF.  

Utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. 

Søknadsfrist er 10. mars 2018 kl. 16.00.

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang til regionale forskningsmidler. Prosjektleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Ved søknad om utenlandsstipend til forsker, må kandidaten selv stå som prosjektleder. 

Ved søknad om utenlandsstipend for igangsatte prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF, skal prosjektleder for søknaden være den samme som for prosjektet stipendiaten er knyttet til. Prosjektnummeret for det pågående prosjektet skal da oppgis i prosjektbeskrivelsen.  

Varighet og finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. stipendperiode (doktorgrads-, postdoktor, karriere- og forskerstipend) for en kandidat. 

Satsene for utenlandsstipend er ment å dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land. 

Kandidater som har barn under 16 år, og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer, kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i prosjektbeskrivelsen. Familie er definert som stipendiat med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. 

Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av annet stipend/prosjekt eller arbeidsgiver. 

Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad. Søknaden skal skrives på engelsk. 

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil. 

Spørsmål

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no, eller ta kontakt med Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284) eller Ida Løchting (tlf: 918 32 700).


Call in English

Helse Sør-Øst RHF announces research funding for overseas grant for PhD, postdoctoral, career or  research fellowships.

A research term abroad should facilitate gain of research competency and internationalization of Norwegian research. To be awarded a grant, the stay must be vital to the research project and must take place in an internationally recognized research group.

Application deadline: 10th of March 2018 at 16:00

Requirements

The grant may be awarded to candidates who have started a fellowship (PhD, postdoctoral, career or research fellowship) funded by Helse Sør-Øst RHF or an institution with application access to regional research funds. The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and throughout the grant period.

If the ongoing project is funded by Helse Sør-Øst RHF, the principal investigator of the research project should be the same as for the application to which the overseas grant relates and the project number must be referred to in the project description.

For overseas grant applications for a research fellowship, the candidate him-/herself must be principal investigator.

Duration and Funding

Helse Sør-Øst RHF awards one overseas grant for 3-12 months per fellowship period (PhD, postdoctoral, researcher and career fellowship).

The rates for overseas research grants cover documented establishment costs and additional expenses incurred by research abroad. The application may also include travel expenses (cheapest mode of travel). Helse Sør-Øst RHF will grant funding for one return travel to maximum two destinations, given that the research term is conducted in two different countries.

Candidates who have children under the age of 16, and who will not be accompanied by their children and spouse / partner may apply for funding of several shorter stays and return travels. The need for a flexible solution must be justified in the project description. Family is defined as a research fellow with partner and any children.

Salaries during the stay abroad must be covered by an ordinary fellowship or by the candidate's employer. 

Application form

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered.

Enquiries

If you have any questions relating to this, you can send an e-mail to forskningsmidler(a)helse-sorost.no, or contact Berit Merete Øien (tel. 974 00 284) or Ida Løchting (tel: +47 918 32 700)

In the event of any discrepancies between the Norwegian and the English versions of the application documents, the Norwegian version takes precedence. 


Lenke til søknadsportal.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.