Utlysning av utenlandsstipend

Helse Sør-Øst RHF utlyser forskningsmidler til utenlandsstipend for vitenskapelige ansatte i pågående forskningsprosjekter med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF.

Søknadsfrist var torsdag 2. september 2021 kl 16.00


Utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Det er to søknadsfrister for søknader om utenlandsstipend hvert år. 

Hvem kan søke?

Ved søknad om utenlandsstipend for igangsatte prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF, skal prosjektleder for søknaden være den samme som for prosjektet kandidaten er knyttet til. Prosjektnummeret for det pågående prosjektet og navn på kandidaten skal da oppgis i søknaden. Prosjektleder må  ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.


Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang til regionale forskningsmidler. 


Varighet og finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. kandidat i en prosjektperiode. Siste frist for utreise er ett år etter tildeling av utenlandsstipendet.   
 
Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.
 
Kandidater som har barn under 16 år og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i søknaden.
 
Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av stipend eller arbeidsgiver. 


Søknadsskjema og vurdering av søknadene 

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad.  
 
Søknader om utenlandsstipend vil bli vurdert av en egen komité etter kriterier basert på begrunnelsen for oppholdet. Dette vil gi kortere behandlingstid for disse søknadene.
 

Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad.

Vedlegget med begrunnelse for oppholdet lastes opp som egen pdf-fil (i eSøknad skal det lastes opp under «Prosjektbeskrivelse»)  Alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.
 
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og begrunnelse for oppholdet: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

 

Vedlegg
Krav
Formatkrav
​CV
Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for doktor-,  postdoktor eller  forskerkandidat vedlegges.


​Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.

Publikasjonslister Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonsliste for  doktor-, postdoktor  eller forskerkandidat vedlegges.
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Begrunnelse for oppholdet


Merk! Dette vedlegget skal lastes opp i eSøknad som egen pdf-fil i stedet for prosjektbeskrivelsen. 


Oppgi HSØ-prosjektnr. og beskriv følgende:
  • Relasjon til hovedprosjektet
  • Faglige mål- og innhold for oppholdet
  • Merverdi av oppholdet for stipendiaten
  • Kompetanseutvikling
  • Betydning for forskningsmiljøet
  • Begrunnelse for valg av oppholdssted, utenlandsk samarbeidspartner
Begrunnelsen kan skrives på norsk eller engelskDen skal være på maks. 3 sider.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. 


Kontaktinformasjon


Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler.
 
Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no. 
 

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.


Tildeling skjer 4-8 uker etter søknadsfrist. 

In English

 

 

Mobility grants are available to candidates employed in a scientific position in ongoing projects funded by Helse Sør-Øst RHF..

 
Application deadline 2nd September 2021, 16:00.

There are two deadlines for mobility grants annually.
 
Who may apply?
For a project funded by Helse Sør-Øst RHF, the applicant should be the same as for the awarded application. Please state the project number for the ongoing project and the name of the candidate when submitting the application. The PI should hold at least a 20% position at the applicant institution.

All applications must be submitted through an applicant institution, i.e. a hospital (helseforetak) or private, ideal institution in the South-Eastern Norway health region or an institution with approved access to application.

Duration and funding
Helse Sør-Øst RHF awards one overseas grant for 3-12 months per candidate during a grant period. Deadline for outbound is one year after receiving the grant.

The rates for overseas research grants cover documented costs and additional expenses incurred by a research term abroad. The application may include travel expenses (cheapest mode of travel). Helse Sør-Øst RHF provides funding for one return ticket for up to two destinations, given that the research term is conducted in two different countries.

Candidates who have children under the age of 16, and who will not be accompanied by their family, may apply for funding of several shorter stays and returns. The need for a flexible solution must be justified in the project description.

Salaries during the stay abroad must be covered by an ordinary fellowship or by the candidate’s employer.

The application form and evaluation of applications
Applications must be submitted online via a web-based solution called eSøknad.

Applications for mobility grants are evaluated by a separate committee based on criteria covering the added value of the stay. Thus, the turn-over for this procedure is shorter than for ordinary project applications.

Mandatory attachments for applications for overseas fellowships

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. A description of the added value for the stay should be uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.
 

 

 

​Attachments
​Requirements
​Format

CVs

​Enclose the CV of the principal investigator.
In addition, the CV for the PhD, postdoctoral - or researcher  candidate should be enclosed.


Template for CV
​Each CV should be maximum 2 pages and written in English.

​List of publications

​List of publications should be included for the principal investigator and the PhD, postdoctoral- or researcher candidate should be enclosed.

​Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages.

Value of the research term abroad

​Note! The added value description should by uploaded under “project description”. 

​State the HSØ project number and describe the following in relation to the ongoing project:

  • Professional goals and scientific content
  • Added value and professional development for the candidate
  • Importance of the research environment
  • Reasons for the choice of location

 


​The rationale should be written in English.

Max. 3 pages

Invitation from an international research group 


​An invitation from the international research group should be included.

​The invitation should be written in English

Contact information

Under FAQ, you will find answers to many common questions regarding applications for research funding.

If you have any additional questions, please contact forskningsmidler(at)helse-sorost.no by e-mail.


In the event of any discrepancies between the Norwegian and the English versions of the application documents, the Norwegian version takes precedence.      

Søknadsportal - eSøknad (https://forskningsmidler.ihelse.net/)

Fant du det du lette etter?