logo Helse Sør-Øst

Avlyser videre innføring av radiologiløsning

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.

Publisert 18.04.2018

- Vi vurderer det ikke som tilrådelig å gå videre med innføring av den regionale radiologiløsningen. Dette er basert både på erfaringene så langt, den faktiske leveransesituasjon og at det ikke har lykkes å etablere et regionalt standardisert oppsett for en regional radiologiløsning. Styret har derfor besluttet å avbestille videre leveranser fra Carestream Health, sier konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF Atle Brynestad.

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, sier innføringen av et nytt radiologisystem for hele sykehuset har vært et svært krevende prosjekt og at belastningene har vært store for de som er blitt direkte berørt.

- Etter en lang periode med feilretting og problemer er det fortsatt utfordringer med løsningen, men det pågår en prosess som skal sikre at vi får en løsning som fungerer i den perioden vi skal ha systemet. Vi er glad for at det nå er tatt en beslutning om å avlyse den videre innføringen i regionen og at vi dermed senere vil kunne ta en bedre løsning i bruk, sier Alice Beathe Andersgaard.

Som ledd i arbeidet med å vurdere hva som er den beste veien videre har en arbeidsgruppe med fagfolk fra sykehusene vurdert ulike alternativer. Arbeidsgruppen har vært ledet av klinikkleder Hans-Jørgen Smith ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus.

- Beslutningen om å avlyse den videre innføringen av IKT-løsningen er en klok beslutning og i tråd med vår anbefaling. Til tross for omfattende arbeid er løsningen ikke god nok til at vi kan anbefale videre innføring av denne i resten av regionen. Av hensyn til både pasienter og helsepersonell er det viktig at vi nå kommer videre og over på et bedre spor, sier Smith.

Veien videre

Det er flere helseforetak som har behov for ny IKT-løsning for radiologi i regionen og målet om at radiologisk informasjon skal kunne deles elektronisk mellom foretakene i regionen står ved lag. Dette er viktig for at helsepersonell ved sykehusene enkelt skal få tilgang til radiologisk informasjon inkludert bilder, uansett hvilket sykehus pasienten kommer til.

Helse Sør-Øst RHF vil fremme sak for styret der det anbefales at Oslo universitetssykehus gis i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov, samtidig som avtalen skal kunne benyttes av øvrige helseforetak i regionen.

Det vil være en forutsetning at Oslo universitetssykehus sørger for bred involvering fra helseforetakene i anskaffelsesprosessen slik at kravspesifikasjoner og standarder er omforente. I tillegg skal det anskaffes en kommunikasjonsløsning som gjør at radiologisk informasjon kan deles mellom sykehusene i regionen.

Sak om ny anskaffelse vil bli lagt fram for styret i møtet 26. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2013 et budsjett på 478 millioner kroner til innføring av regionalt IKT-system for radiologi. Ved utgangen av 2017 er det brukt 221 millioner kroner på innføringsprosjektet ved Sykehuset Innlandet og regionale aktiviteter. Beløpet inkluderer ikke mottakskostnader i helseforetaket, som for eksempel opplæring.  

Et foreløpig anslått tap er på om lag 114 millioner kroner. Det vil i tillegg påløpe et avbestillingsgebyr.

- Dette er mye penger og et slikt tap er sterkt beklagelig. Men utfra en helhetsvurdering er det likevel riktig å avlyse videre innføring av denne radiologi-løsningen. Det har vært en krevende situasjon for Sykehuset Innlandet, og vi vil ha en dialog med dem for å avklare en økonomisk kompensasjon for dette, sier Brynestad.

Per i dag har Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF hele eller deler av sine radiologi-løsninger levert av Carestream Health. Det skal gjennomføres ytterligere arbeid med radiologiløsningen i 2018 ved Sykehuset Innlandet og knyttet til oppgraderinger ved Vestre Viken. Endelige tall for prosjektet vil derfor ikke foreligge før i slutten av 2018.

Les mer: 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Medievakt i Sykehuset Innlandet på tlf: 62 33 33 33

Medievakt i Helse Sør-Øst på tlf: 971 47 065