logo Helse Sør-Øst

Felles løsning for medikamentell kreftbehandling

Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.  Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.

Publisert 14.12.2017
Sist oppdatert 18.12.2017

Det skjer en rask utvikling innen medikamentell kreftbehandling, der stadig nye medikamenter tas i bruk. Innføring av en felles løsning for medikamentell kreftbehandling innebærer at det etableres et system med oppdaterte og detaljerte behandlingskurer som er tilgjengelig i alle helseforetak. En felles løsning vil understøtte at alle pasienter får lik tilgang på behandling av høy kvalitet, uansett hvor behandlingen gis.

- Dette er en løsning som er svært etterspurt av våre fagfolk og som er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten. Løsningen vil sikre at flere pasienter får behandling i tråd med beste praksis, med riktig dosering, riktig tilvirkning og riktig administrering av cellegift, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Noen av sykehusene i regionen har hatt elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling i flere år, men sykehusene har brukt systemene uavhengig av hverandre. Det er også helseforetak som ikke har elektronisk løsning og som baserer seg på manuelle rutiner.

Felles kurbibliotek i tråd med beste praksis

Arbeidet med å etablere en felles løsning startet i 2013 og systemet CMS ble anskaffet som felles løsning i 2015. Løsningen er så langt innført ved deler av Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold.

Erfaringene så langt har vist at det er et vesentlig mer omfattende arbeid å etablere et faglig kurbibliotek og tilhørende arbeidsprosedyrer for medikamentell kreftbehandling enn først antatt. Også arbeidet med å innfri sikkerhetskrav i tråd med nytt lovverk for deling av pasientinformasjon mellom helseforetak er mer krevende enn forventet. Dette, sammen med leveranseutfordringer i en tidlig fase og forsinket etablering av regional infrastruktur, gjør at det er behov for å utvide rammene for prosjektet. Styrets beslutning innebærer at prosjektet nå videreføres.

Vil bidra til regionale sikkerhetsløsninger

Løsningen blir et av de første kliniske systemene som blir felles for hele regionen og gjennomføring av prosjektet vil derfor også bidra til etablering av regionale sikkerhetsløsninger og regional fagforvaltning.

Les mer

Sak 120-2017 Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan