logo Helse Sør-Øst

God brukermedvirkning – et todelt ansvar

Brukermedvirkning skal sikre at pasienters og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. – Det er ulikt hvor godt brukermedvirkningen fungerer.

Publisert 03.04.2024

Det sier Aina Nybakke og Odvar Jacobsen som er leder og nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.

En kvinne som smiler til kameraet
Aina Nybakke, leder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

 

– Prinsippene for brukermedvirkning er klare, men det varierer hvor mye de følges. Vi skal være med fra start til slutt, og det skal synes i resultatet. Vi er likeverdige representanter, og vi skal ivareta pasientens perspektiv når vi gir råd, sier Nybakke.

Jacobsen forteller at de gjennom møter med brukerrepresentanter i helseforetakene ser at det er stor forskjell på hvordan brukerråd og -utvalg involveres. Til tross for klare retningslinjer, er ikke de ansatte i helseforetakene alltid bevisste på den rollen brukerrepresentantene har. Brukerne sliter også med å finne sin egen rolle.

En mann med briller
Odvar Jacobsen, nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

 

– For mange handler det om manglende kunnskap rundt rollen som brukerrepresentant. Her har helseforetakene og brukerutvalgene et felles ansvar. Helseforetakene skal involvere og brukerutvalget har et ansvar for å etterspørre informasjon. De kan ikke bare vente på at informasjonen kommer på bordet av seg selv, sier Nybakke.

 

Opplæring viktig

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner. Opplæring av brukerrepresentantene er viktig for at utvalgene skal fungere på en god måte. Det er noe ulikt hvordan opplæringen foregår. Noen av organisasjonene har egne kurs der det trenes på forskjellige situasjoner representantene kan havne i. I andre organisasjoner er opplæringen mer teoretisk.

nettsidene til Helse Sør-Øst RHF ligger det et eget digitalt opplæringsprogram sammen med mye annen praktisk informasjon. Det er i tillegg utviklet en veileder for helseforetak og private sykehus om opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå. Denne er distribuert til helseforetak og sykehus.

 

Fornøyd med HSØ

De to representantene er stort sett fornøyd med hvordan brukermedvirkningen skjer i Helse Sør-Øst RHF.

– I Helse Sør-Øst opplever vi at vi blir hørt.  Administrerende direktør er veldig opptatt av brukermedvirkning. Vi som sitter i styret med tale og forslagsrett, opplever også at styreleder er veldig på og ber oss om å være aktive. Vi føler oss somlikeverdige, sier Jacobsen.

Administrerende direktør stiller også i samtlige møter i brukerutvalget sammen med fagdirektør. Dette skjer ikke i alle helseforetakene, påpeker de to.

 

Et utvalg med innflytelse

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er involvert i en rekke prosjekter, råd og utvalg både i Helse Sør-Øst og nasjonalt. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Les mer om brukerutvalgets arbeid
En gruppe mennesker som poserer for et bilde