logo Helse Sør-Øst

Kjøp av helsetjenester fra private i tråd med behovene

Undersøkelser og behandlinger levert av private virksomheter er en viktig del av den offentlige helsetjenesten i Sør-Øst. Årlig brukes rundt 11,5 prosent av den totale rammen på kjøp fra private. Hvilke tjenester som kjøpes fra private bygger på en helhetlig vurdering av behov og oppdatert kunnskap om hva som er best og effektiv behandling.

Publisert 13.10.2017
Sist oppdatert 17.10.2017

- Helse Sør-Østs kjøp av helsetjenester fra private og ideelle er et viktig supplement til helsetjenestene fra våre egne helseforetak. Det skjer en rask utvikling både når det gjelder behandlingsmuligheter og behandlingsmetoder. Det er viktig at tilbudet utvikles i tråd med dette, både når det gjelder aktivitet i egne foretak og i vurderingen av hva vi skal kjøpe fra private. Dette er en forutsetning for å kunne utvikle tjenesten i tråd med pasientenes behov, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF Geir Bøhler.

Helse Sør-Øst RHF vil om kort tid utlyse nye avtaler innen somatikk. Utlysningen er basert på analyser og vurderinger av behov. De nye avtalene skal etter planen tre i kraft i 2018 og vil erstatte avtaler som ble inngått for fire år siden og som nå løper ut.

Ett område det har skjedd store endringer innen er behandling av kne- og skulderlidelser. Her har kirurgi tidligere vært en mye brukt behandlingsform, mens det nå foreligger god dokumentasjon på at fysioterapi med informasjon og trening gir vel så godt resultat for flertallet av pasientene som tidligere ble operert. Den faglige utviklingen gir dermed behov for langt færre slike operasjoner i regionen.

Ett annet eksempel er behandling av øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon . Denne sykdommen gir svekkelse av skarpsynet og er den hyppigste årsaken til redusert syn/blindhet i vår del av verden. I løpet av de siste ti-femten årene er det utviklet ny behandling som gjør det mulig å stoppe sykdomsutviklingen og til en viss grad gi noe syn tilbake. Dette forutsetter livslang kontroll og behandling og har medført store kapasitetsutfordringer for sykehusenes øyepoliklinikker de siste årene.

Ved vurdering av hvilke tjenester som skal kjøpes fra private og hvilke som bør gjøres i egne helseforetak legges det også vekt på at det må være igjen så stort antall behandlinger i sykehusene innen de ulike fagområdene at det ikke går ut over vaktberedskap, opplæring av nye legespesialister og forskning. Både utdanning og forskning er lovpålagte oppgaver for sykehusene.

Utlyser avtaler innen rehabilitering og psykisk helsevern

Helse Sør-Øst RHF utlyser også avtaler innen arbeidsrettet rehabilitering og arbeidsrettet korttidsutredning, samt behandlingstilbud for angst og depresjon i form av polikliniske individuelle konsultasjoner med psykolog, psykologspesialist eller psykiater.

Ordningen Raskere tilbake ble etablert i 2007 som et nasjonalt prosjekt forankret i IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet og regjering. Prosjektet avvikles fra 2018 og tilbudet innlemmes i det ordinære pasienttilbudet i spesialisthelsetjenesten.

De regionale helseforetakene skal i 2018 videreføre sine kjøp av helsetjenester som har ligget inne i Raskere tilbake-ordningen. Omfanget skal være på samme kostnadsnivå som i 2017. Rammen for de utlyste anskaffelsene i Helse Sør-Øst er på totalt 120 millioner kroner.

Helse Sør-Øst RHF har i dag avtaler med elleve private rehabiliteringsinstitusjoner og tre leverandører av behandlingstilbud innen psykisk helsevern knyttet til Raskere tilbake-ordningen. Ingen av disse kan prolongeres. I tillegg vil tre ortopedi-avtaler med private sykehus ikke bli prolongert basert på en faglig vurdering og anbefalinger gitt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer

Kjøper helsetjenester for neste ni milliarder kroner fra private og ideele