logo Helse Sør-Øst

Starter planarbeid for Mjøssykehuset

Helse Sør-Øst RHF setter i gang reguleringsarbeid for etablering av Mjøssykehuset i samarbeid med Ringsaker kommune.

Publisert 30.11.2023
Skisse Mjøssykehuset

Illustrasjon: Ratio & Arkitema

Mjøssykehuset skal gi tverrfaglige spesialisthelsetjenester for pasienter i Sykehuset Innlandets opptaksområde. Planleggingen pågår i konseptfase, med utredning av hovedprogram og skisseprosjekt for det nye sykehuset i Moskogen, mellom Moelv og Mjøsa.

Miljø og samfunn

I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides planprogram med en etterfølgende konsekvensutredning for reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn.

Planprogrammet for Mjøssykehuset omfatter en rekke utredningstemaer, herunder mobilitet, landskap, by- og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, støy, luftkvalitet og lokalklima, klimagassutslipp samt lokal og regional utvikling. Trafikk, mobilitet og arealbruk trekkes fram som aktuelle utfordringer knyttet til planarbeidet.

Påvirkning på samfunnet

Planinitiativet omfatter forslag til utnyttelse på inntil ca. 260 000 kvadratmeter nybygg. Dette inkluderer, i tillegg til selve sykehuset, også parkering og utvidelsesmuligheter.

Planområdet omfatter et større område rundt sykehustomta som er knyttet til adkomstveger, kollektivtrasé, grønnstruktur, overgang til boligområder og muligheter for transformasjon og utvikling av private arealer. Sykehuset som planlegges, har også påvirkning på en rekke områder i samfunnet rundt.

Inviterer til høring

Planprogrammet sendes nå på høring. Berørte parter og øvrige interessenter inviteres til å komme med innspill innen 5. februar 2024.

Asplan Viak AS, som er engasjert som plankonsulent, har etablert en innspillsportal som har informasjon om planprosessen, framdrift, aktuelle dokumenter og en kartløsning som viser planområdet.

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Retningsvalget for den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet ble vedtatt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023. Vedtaket innebærer en samling av de spesialiserte funksjonene fra alle dagens sykehus i det nye Mjøssykehuset. Det omfatter pasienttilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Les mer om arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet:

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet 

Framtidig sykehusstruktur