logo Helse Sør-Øst

Vedtar regional fagplan for habilitering

Det har vært en stor økning av antall pasienter i habiliteringstjenestene, og særlig barn og unge. Nå har styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet en egen fagplan for å sikre en samordnet satsing på habilitering.

Publisert 29.09.2023
Mot og barn henvender seg i innsjekkingsluke
Seks innsatsområder skal øke kvaliteten i pasienttilbudet, utjevne ulikheter og styrke samarbeidet.

– Dette er ikke oppgaver som kan løses av sykehusene alene, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Han sier at antallet henvisninger også må sees i lys av ressurser og kompetanse i kommunene.  
– Det er derfor viktig at spesialisthelsetjenesten samarbeider og understøtter kommunene i arbeidet med tidlig intervensjon og forebygging.

Seks innsatsområder

I arbeidet med regional fagplan for habilitering er det valgt seks innsatsområder. Disse skal øke kvaliteten i pasienttilbudet, utjevne ulikheter i tjenestetilbudet og styrke samarbeidet mellom fagområder internt i helseforetakene og mellom habiliteringstjenestene og kommunene.

1.       Tidlig og intensiv innsats for barn med autisme
2.       Utfordrende atferd
3.       Psykisk helse
4.       Medisinsk utredning og behandling
5.       Intensiv habilitering for barn og unge
6.       Følgetilstander av medfødte og tidlig ervervede skader/sykdommer hos voksne

Det er enighet i fagmiljøene om at de tre første innsatsområdene bør prioriteres først.

Helse Sør-Øst gir oppdrag til helseforetakene om å identifisere behov og styrke ressurser og kompetanse i habiliteringstjenesten med mål om

• å få ned ventetidene på diagnostisk utredning av barn med mistanke om autisme i tråd med prioriteringsveileder (12 uker).

• å bidra til at alle førskolebarn med autisme får et tilpasset og intensivt tilbud i tråd med faglige anbefalinger i samarbeid med kommunen.

Helse Sør-Øst RHF skal

• sørge for at det utarbeides en felles regional behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd hos voksne. Dette finnes allerede for barn og unge. Alle helseforetak bør involveres i utarbeidelsen.

• gi oppdrag til helseforetakene om å styrke habiliteringstjenestene for å kunne implementere behandlingslinjen for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge og tilsvarende behandlingslinje for voksne.

Helse Sør-Øst RHF skal

• gi oppdrag til helseforetakene om å styrke tilbudet slik at de kan gi forsvarlig psykisk helsehjelp til de pasientene habiliteringstjenestene har ansvaret for.

• utarbeide en plan som skal sikre fremdrift og deltakelse fra både habilitering og psykisk helsevern i gjennomføring av tiltak i fagplan habilitering og fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (HSØ 2021) som berører pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser.

• sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere behov for behandlingstilbud for barn, ungdom og voksne med moderat, alvorlig og dyp utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse, og som har behov for mer omfattende behandling enn polikliniske konsultasjoner. Behovet for hjemmesykehus og ambulante tverrfaglige innsatsteam skal inngå i en slik vurdering.

Basert på oppsummering og evaluering av gjennomførte tiltak i fase 1, skal det i løpet av 2025 utarbeides en plan for gjennomføring av de øvrige tiltakene i fagplanen. Det bør da også vurderes om deler av fagplanen bør oppdateres.

Fagplan habilitering - Helse Sør-Øst RHF