logo Helse Sør-Øst
Mann smiler mot kamera, skjermer og mikroskop i bakgrunnen

Virksomhets- og arkitekturstyring

Teknologi er en forutsetning for moderne sykehusdrift og i pasientbehandlingen. Hva er virksomhetens oppgaver og behov? Hvilke muligheter gir teknologien? Hvordan bør valg av løsninger samordnes for å skape en best mulig helsetjeneste for befolkningen?

 

Virksomhetsarkitektur er et fagområde som dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet. (Digitaliseringsdirektoratet, 2021)
 
Teknisk arkitektur beskriver den grunnleggende organiseringen av ett eller flere IT-system, inkludert prinsipper for systemets design og utvikling, og sammenhengene mellom dem. Helse Sør-Øst arbeider for å utvikle en helhetlig og gjennomgående arkitekturstyring i regionen. Det betyr at vi skal sørge for strategiske og taktiske regionale arkitekturvalg og -føringer.
 
Den regionale arkitekturvisjonen uttrykkes med et målbilde og arkitekturprinsipper som skal gi retning for arkitekturvalgene i regionen. Dette for å sikre at tiltak er i henhold til strategi og en bærekraftig fremtid.
 
Virksomhetsarkitekturen er utarbeidet for å understøtte nasjonal helse og sykehusplan, regional utviklingsplan og den regionale delstrategien for teknologiområdet. Les om strategier og planer
 
Våre strategidokumenter peker på flere resultatmål og gevinster som skal realiseres gjennom regional porteføljestyring, arkitekturstyring, virksomhetsarkitektur og arkitekturprinsipper (se fig. under). Sentrale gevinster er blant annet bedre samhandling og økt kvalitet.

 

Figur som viser samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

Leveransemo​​deller

 
En viktig gevinst Helse Sør-Øst ønsker å oppnå er raskere endringsevne. Gjennom et detaljert og konkret arkitekturmålbilde skal vi sørge for en helhetlig styring av utviklingen av den regionale arkitekturen slik at resultatmål og gevinster vist i figuren over kan oppnås.
 
For å realisere gevinstene skal vi ta i bruk ulike leveransemodeller:
 
  • Anskaffelser fra markedet («hyllevare»).
  • Samarbeid med markedet for sammen å få på plass innovative løsninger.
  • Etablere smidige tjenesteutviklingsteam som kan utvikle applikasjoner selv.
 
Hvilken leveransemodell som benyttes vil være avhengig av situasjon.
Tekniske arkitekturbyggeklosser Gjennom tekniske arkitekturbyggeklosser skal virksomhetsarkitekturen legge til rette for at helsepersonell kan levere bærekraftige og likeverdige helsetjenester til Helse Sør-Østs innbyggere.
 
Figuren under viser teknisk virksomhetsarkitektur-målbildet for Helse Sør-Øst. Hovedprosessene og pasientforløp skissert i «egget» over, skal realiseres gjennom IT-løsninger som benytter arkitekturbyggeklosser skissert i arkitekturmålbildet. For nærmere beskrivelse av virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst, se Virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst .
 

Regionalt arkitekturråd

 
Regionalt arkitekturråd for teknologi er ett av virkemidlene for å oppnå en helhetlig og gjennomgående arkitekturstyring slik at resultatmål og gevinster for pågående initiativer realiseres.
 
Rådet skal bidra til bærekraftige arkitekturvalg på tvers av initiativene i den regionale IKT-porteføljen, helseforetak og Sykehuspartner, samt inn i den nasjonale arkitekturstyringen for teknologi. Det regionale arkitekturrådet anbefaler arkitekturvalg overfor som har konsekvenser for hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.
Sist oppdatert 28.05.2024