logo Helse Sør-Øst

Prosjektorganisasjonen

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for planlegging, gjennomføring og bygging av det nye sykehuset.Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Byggeprosjektet ledes av prosjektdirektør Arnstein Hodne.

En gruppe mennesker iført sikkerhetsvester
Prosjektstyret på omvisning november 2023.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å etablere en egen prosjektorganisasjon til å gjennomføre prosjektet jamfør godkjent mandat. Det er lagt til grunn at prosjektorganisasjonen bygges opp med ressurser fra Sykehusbygg HF. Prosjektorganisasjonen er bygget gradvis opp fra 2016, i takt med prosjektets behov for ressurser.

Prosjektorganisasjonen er organisert på følgende måte:

organisasjonsstruktur med navn og stillinger

Prosjektorganisasjonen er etablert for å ivareta ansvaret for å planlegge og styre prosjektet i alle faser frem til sykehuset er klart for overlevering til driftsorganisasjonen.

Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et eget prosjektstyre (PS) med ansvar for å gjennomføre prosjektet i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF.  Prosjektstyret rapporterer til styret i Helse Sør-Øst RHF via administrerende direktør.

Prosjektstyret er gitt eget mandat fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

Leder: Anne-Hilde Bråtebæk (direktør bygg og eiendom, Helse Sør-Øst RHF)

Nestleder: Hanne Gaaserød (direktør, prosjektportefølje bygg​, Helse Sør-Øst RHF)

Medlem: Gro Seim (partner Albaran)

Medlem: Olaf Mel​​bø

Medlem: Alice Beate Andersgaard (administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF)

Medlem: Erik Bjørnstad (Teknisk sjef, NSD/Vestre Viken HF)

Medlem: Lisbeth Sommervoll (administrerende direktør, Vestre Viken HF )

Medlem: Toril Morken (tillitsvalgt, Den norske legeforening, Vestre Viken HF)

Medlem: Tom Frost (tillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund, Vestre Viken HF)

Observatør: Rune Kløvtveit (leder for brukerutvalget, Vestre Viken HF)


Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen  og Vestre Viken HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF, blant annet er det etablert fokusgrupper innen forskjellige funksjoner og temaer.

Vestre Viken HF har ansvar for å sikre forankring og eierskap til de løsninger sykehuset skal overta driftsansvaret for. De har et spesielt ansvar for å bidra med råd ved valg av løsninger basert på driftserfaring for å bidra til driftseffektive løsninger.

Det foreligger egen samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver​. Strukturen er benyttet i tidligere utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst. Samarbeidet mellom Vestre Viken HF og prosjektorganisasjonen om planlegging og etablering av nytt sykehus i Drammen basert på forutsetninger gitt av prosjekteier har som formål å oppnå:

  • at pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset

  • engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos Vestre Viken HF som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift

  • et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte


Sist oppdatert 17.04.2023