logo Helse Sør-Øst
En gruppe mennesker som går på en gate med et tre og bygninger

Naboer til Nye Aker

Nye Aker skal bli et stort lokalsykehus for store deler av Oslos befolkning innen somatikk. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helsevern og avhengighet for store deler av Oslo.

 
 

 
Hele Nye Aker vil bli på 170.000 kvadratmeter nybygg og 21 700 kvadratmeter ombygging. Dette er et stort sykehusanlegg i nasjonal sammenheng, som skal romme ca. 300 senger innen psykisk helsevern og rus og ca. 500 somatiske senger. I tillegg vil hele utbyggingen på Aker være et byutviklingsprosjekt, der byen nord for Sinsenkrysset blir utvidet med brede gater og byrom, som vil komme hele befolkningen til gode, ikke bare pasienter og ansatte.
 
Det nye sykehuset vil blant annet få et moderne akuttmottak med egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et eget mottak for fødende. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heis til akuttmottak og arealer for diagnostikk og intervensjoner. 
 

 

08.03.24 Grunnarbeidene for Nye Aker sykehus er i gang

Anleggsarbeidene for Nye Aker er på vei inn i en ny fase med større aktivitet. I uke 11 begynner sprengningsarbeidet.

Anleggsarbeidene for de nye sykehusbyggene på Aker har pågått en god stund. Institusjonsbyggene som skal rives, er nå revet, og det er kun få boligblokker igjen som skal rives. Samtidig er det gjort større endringer i infrastrukturen, som å legge ny hovedvannledning.

Nå i mars 2024 er anleggsarbeidene over i en ny fase. Grunnarbeidene starter for det største bygget, Somatikkbygget. Senere følger grunnarbeider for flere nye bygg etter. Denne fasen vil med andre ord vare i flere år.

Hva er grunnarbeider?

Grunnarbeidene omfatter de aktivitetene som skal til for at byggene skal ha en slett og solid grunn å stå på. Det innebærer at løse masser skal fjernes, fjell skal sprenges bort og massene rundt byggegropa må sikres med spuntvegger i jern for at de ikke skal rase ut. Store mengder jord, stein og sand skal fraktes ut av området på lastebiler.

Hvordan påvirkes omgivelsene?

Omgivelsene vil merke et generelt høyere aktivitetsnivå, og det blir mer trafikk inn og ut av anleggsområdet. I tillegg til sprengning vil boring i fjell og spuntarbeidene skape støy.

For både sprengning og spuntarbeider er det valgt skånsomme metoder for å minimere støyen ut av anleggsområdet. Det skal benyttes rørspunt – en metode for spunting som skrur jernspuntene ned i bakken istedenfor tradisjonell spunt som hamrer metallet ned.

Prosjektet følger regelverket som er satt i støyforskriften for Oslo kommune, og det er gitt støydispensasjon fra Helseetaten. Denne forskriften regulerer både tidsrommet for støyende arbeider og tillatt støynivå. Det er nå satt opp støymålere rundt anleggsområdet som vil gi prosjektledelsen varsel om støynivåene er i ferd med å brytes, og tiltak må settes inn.

Rystelser

Omgivelsene vil merke rystelser som følge av sprengningsarbeidet. Spesielt når arbeidet nærmer seg Sinsenveien. Vi har satt opp målere som overvåker situasjonen.

Varsling

Ved spesielle hendelser vil vi varsle de omkringliggende boligene med SMS. Når det skal sprenges vil det gis signal med sirene på gravemaskin.

Sprenging vil som hovedregel skje innenfor to tidsvinduer formiddag og ettermiddag. Av beredskapshensyn vil det kunne skje sprengning på kveld. 

 

Les mer

Grunnarbeidene var tema for et eget nabomøte i februar. Her kan du se presentasjonen fra nabomøtet.

 

Når skal Nye Aker stå ferdig?

Utbyggingen av Nye Aker gjennomføres fra høsten 2023. Nye Aker sykehus er planlagt å stå ferdig for klinisk drift i tredje kvartal i 2031.

Når starter arbeidet? 

Forberedende fysisk arbeid på byggeplass starter i august 2023 med forberedende arbeider og riving av gamle bygninger for å gjøre plass til nytt sykehus. 

Når er det nye sykehuset klart til bruk? 

Fra oppstart grunnarbeider til klinisk ibruktakelse er varigheten vurdert til ca. 7,5 år. Tidsplanen viser derfor at sykehuset er klart for klinisk ibruktakelse i trede kvartal 2031.

PRAKTISK OM BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN

Hvor kan jeg finne mer informasjon om Nye Aker? 

I tillegg til dette området på Helse Sør-Øst RHF sine hjemmesider, kan du finne informasjon følgende steder:

 

Hvordan vil naboer bli informert om arbeider som pågår eller kommer? 

Prosjektet vil legge til rette for en god informasjonsflyt mot naboer og andre berørte i området, dette er tenkt å gjøres gjennom: 

  • Prosjektside: Nettsiden for prosjektet vil oppdateres jevnlig under prosjektperioden. Her vil man kunne lese om fremdrift, hvilke områder som berøres, planlagte informasjonsmøter og relevante dokumenter.

  • Direkte naboinformasjon: Det vil sendes ut informasjon til berørte naboer på SMS og e-post i forbindelse med anleggsarbeider i forkant av anleggsoppstart, oppstart av sprengning eller tilsvarende arbeider.

  • Åpne informasjonsmøter: Hvert halvår vil prosjektet arrangere åpne informasjonsmøter for naboer og andre interessenter. Her vil det være mulig å komme med spørsmål og innspill, og få svar fra prosjektorganisasjonen. Invitasjon til møtene deles på prosjektets hjemmeside og distribueres i tillegg etter beste evne til nære naboer.

  • Elektronisk nyhetsbrev: Månedlig vil det sendes ut et digitalt nyhetsbrev til påmeldte abonnenter med siste nytt om prosjektet. Påmelding vil kunne gjøres på informasjonsmøtene og via nettsiden eller klikk her for påmelding.

 

Hvordan blir trafikken i området ivaretatt gjennom anleggsperioden?

Under anleggsperioden vil det legges vekt på å sikre fremkommelighet til boligområder, storbylegevakten og eksisterende sykehus. I Fagrapport Konsekvenser i anleggsfasen beskrives det hvordan trafikken, inkludert myke trafikanter, er planlagt ivaretatt i perioden. 


Hvordan vil prosjektet ta hensyn til støy i forbindelse med byggearbeidene?

Riving, sprengning og sputning er hovedkildene til støy fra anleggsarbeidene. Det vil planlegges bruk av utstyr som gir minst mulig støybelastning på omgivelsene. Arbeidene vil overvåkes for å sikre at nivået ikke overskrider grenseverdiene gitt av støyforskriften. Som følge av at sykehuset skal bygges i skrånende terreng vil det være noe mindre omfang av spunting. Det vil hovedsakelig bli behov for spuntvegger på tomtens østre side. Ettersom Aker er et sykehus, er det ikke tillatt med nattarbeid i anleggsperioden. 

I fagrapporten Konsekvenser i anleggsfasen kan du lese mer om arbeidene som vil forårsake støy på ulike områder, avbøtende og kompenserende tiltak og eksempelberegninger for ulike støyende aktiviteter i anleggsperioden. 

Hvilke tiltak vil gjøres for å minimere miljømessige konsekvenser underveis i anleggsperioden? 

I fagrapporten Konsekvenser i anleggsfasen belyses en tematisk plan for avbøtende og kompenserende tiltak for konsekvenser i anleggsperioden, blant annet om naturmangfold. 

 

HVORDAN PÅVIRKER NYE BYGG NABOLAGET? 

Hvordan vil det se ut når Nye Aker er ferdig? 

Her kan du se illustrasjoner og skissefilm som viser hvordan det kan se ut når det nye sykehuset er ferdig. 

Figuren under viser en oversiktsillustrasjon over eksisterende og nye Aker. I prosjektets forprosjektrapport fra 2022 finnes utdypende informasjon om planene for Nye Aker. 

Skisse som illustrerer et område med bygg og forklaring på de ulike byggene
Illustrasjonen viser en oversikt over de nye byggene som skal bygges. PHA: Psykisk helsevern og avhengighet, VDS: Vare- og distribusjonssentral, TS: Teknisk sentral.

Ved spørsmål om aktivteten på byggeplassen

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Hødal

Telefon: 90696181

E-post: hso.prosjektorganisasjon@sykehusbygg.no

Overordnet fremdriftsplan

2023

Juli/august:

Oppstart riving 

 

2024

Januar:

Byggestart bygg D

 

2025

Tredje kvartal: 

  • Byggestart bygg A
  • Arbeider i Sinsenveien

 

2026

Tredje kvartal: 

Byggestart bygg E

 

2027

Fjerde kvartal:

Bygg A ferdig

 

2027/ 2028

Byggestart bygg B og C

 

2029

Fjerde kvartal: 

Bygg E fedig 

 

2031

Tredje kvartal:

  • Bygg D ferdig
  • Nye Aker skal ferdigstilles for klinisk ibruktakelse 

 

 

Sist oppdatert 26.04.2023