logo Helse Sør-Øst
Stetoskop ligger på en bærbar pc

Innovasjon

- ny kunnskap, nye metoder og nye hjelpemidler

Innovasjon er en ny og bedre løsning, som er så god at den tas i bruk. Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen.

Ut over løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, vil innovasjonsaktivitetene i Helse Sør-Øst være rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling for ansatte i helseforetakene. Målene skal nås bl.a. ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet.

​​​

Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Alle prosjekter skal levere rapport i portalen eRapport. Lenke sendes ut til prosjektleder i god tid før rapporteringsfrist. 

  Helse Sør-Øst vil i planperioden for Regional utviklingsplan 2040 prioritere:

  • videreutvikling med vekt på nytteverdi og brukerperspektiv fra pasienter og pårørende i alle aldre
  • målrette forskningsinnsats innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andre 
  • områder med behov for styrket forskningsinnsats 
  • digital integrering mellom klinisk forskning og klinisk praksis
  • forskningsbasert innovasjon
  • å bruke læringen fra tjenesteinnovasjon til å utvikle nye helsetjenester og bidra til at gode løsninger tas i bruk
  • samarbeide tettere med andre aktører om både forskning og innovasjon
  • fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon
   

   

  Regional innovasjonsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF er et tilbud til alle i Helse Sør-Øst.

  Omtale av Innovasjonsavdelingen kan finnes her.

  Regjeringen vurderer innovasjon som et viktig virkemiddel for å nå helsepolitiske og næringspolitiske mål. Samarbeidsavtalen, som innebærer et samarbeid mellom Helsedirektoratet, InnoMed, KS og de fire regionale helseforetakene, har som mål at partene sammen skal bidra til økt verdiskaping i offentlig og privat sektor. Resultatet er økt kvalitet og effektivitet i offentlig helsetjenester som følge av utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer knyttet til hele pasientforløpet.

  Sist oppdatert 26.04.2024