Innovasjon

- ny kunnskap, nye metoder og nye hjelpemidler

Ny, nyttig og nyttiggjort

Innovasjon er en ny og bedre løsning, som er så god at den tas i bruk. Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Ut over løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, vil innovasjonsaktivitetene i Helse Sør-Øst være rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling for ansatte i helseforetakene.

 

Målene skal nås bl.a. ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet.

Utlysning av innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst RHF har satt av egne regionale midler for finansiering av innovasjonsprosjekter. Ved utlysningen av innovasjonsmidler vil det bl.a. bli angitt temaer som er av strategisk betydning for Helse Sør-Øst og som dermed vil være retningsgivende for hvilke prosjekter som får finansiering. Ved tildeling vil det også bli lagt vekt på at nye løsninger skal være nyttige for flere helseforetak. Helse Sør-Øst RHF vil derfor stimulere til at flere helseforetak samarbeider i innovasjonsprosjektene.

Søknadsfrist 

Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye innovasjonsprosjekter i regionen.  Søknadsfrist var 28. april 2017 kl. 16.00

Hvem kan søke om innovasjonsmidler? 

Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Sør-Øst, et privat sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF eller privat institusjon med adgang til å søke forskningsmidler gjennom Helse Sør- Øst RHF. Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen og er øremerket innovasjonsprosjektet. Innovasjonsprosjektet må ha oppstart maksimum tre måneder etter tildeling av midler.

Godkjenning av budsjett 

Prosjektet skal være godkjent av leder med budsjettansvar ved søkers organisatoriske enhet i helseforetaket / institusjonen. Vedkommende skal være informert om prosjektets aktiviteter og godkjenne den angitte egenfinansieringen i prosjektsøknaden. Denne godkjenningsprosessen trigges automatisk i søknadsportalen.

Søknadsskjema og Søknadskategorier 

Søknader om innovasjonsmidler skal leveres elektronisk via en nettbasert søknadsportal. Søker må selv plassere søknaden i en av følgende søknadskategorier:

  • Forskningsbasert innovasjon
  • Behovsdrevet innovasjon
Før opprettelse av søknad må prosjektleder sette seg inn i vilkårene for den aktuelle søknadskategorien. 

Forskningsbasert innovasjon
Forskningsbasert innovasjon er innovasjonsprosjekter som springer ut fra forskningsaktiviteter. Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien.

Behovsdrevet innovasjon
Prosjekter innen denne kategorien skal frembringe nye løsninger som er av strategisk betydning for Helse Sør-Øst og må derfor være innenfor ett eller flere av følgende tema:

  • pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
  • reduksjon av ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
  • arbeidsbesparelse og effektivisering
  • mestring av egen helse
I søknaden skal det eksplisitt angis hvilket av disse temaene som prosjektet faller inn under, og det skal også angis hvilken effekt prosjektet ventes å gi.


Satser 

Øvre grense for tildeling av midler til forskningsbasert innovasjon er 500 000 kroner pr. år, og det kan kun søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett for 1 år ad gangen. I søknader om midler til behovsdrevet innovasjon kan det søkes om inntil 750.000 kroner for en prosjektperiode på inntil 2 år, og det kan søkes om inntil 75 % av prosjektets totalbudsjett.

Vurdering av søknader 

Søknadene vurderes av medlemmer i vurderingskomiteer etter gitte kriterier. Komiteen for forskningsbasert innovasjon er eksternt sammensatt. Behovsdrevne innovasjonssøknader vurderes i en komité med både eksterne representanter og representanter fra Helse Sør-Øst RHF.

Innvilgede søknader 

Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Forskning, innovasjon og utdanning, Helse Sør-Øst RHF.

Rapportering 

Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Rapportene innhentes i den elektroniske søknadsportalen et år etter tildeling.


Tildelinger 

Tildelte prosjekter 2016-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2016-2.pdfTildelte prosjekter 2016-2.pdf
Tildelte prosjekter 2016-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2016-1.pdfTildelte prosjekter 2016-1.pdf
Tildelte prosjekter 2015-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2015-2.pdfTildelte prosjekter 2015-2.pdf
Tildelte prosjekter 2015-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2015-1.pdfTildelte prosjekter 2015-1.pdf
Tildelte prosjekter 2014-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2014-2.pdfTildelte prosjekter 2014-2.pdf
Tildelte prosjekter 2014-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2014-1.pdfTildelte prosjekter 2014-1.pdf
Tildelte prosjekter 2013-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2013-2.pdfTildelte prosjekter 2013-2.pdf
Tildelte prosjekter 2013-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2013-1.pdfTildelte prosjekter 2013-1.pdf
Tildelte prosjekter 2012-3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-3.pdfTildelte prosjekter 2012-3.pdf
Tildelte prosjekter 2012-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-2.pdfTildelte prosjekter 2012-2.pdf
Tildelte prosjekter 2012-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-1.pdfTildelte prosjekter 2012-1.pdf
Tildelte prosjekter 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2011.pdfTildelte prosjekter 2011.pdf
Tildelte prosjekter 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2010.pdfTildelte prosjekter 2010.pdfStøtte til OFU-kontrakter (Innovasjon Norge) 

Innovasjon Norges tilskuddsordning for offentlig forsknings- og utviklingssamarbeid (OFU) skal stimulere til samarbeid mellom norske leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter som f.eks. helseforetak/sykehus. Gjennom samarbeidet kan den offentlige virksomheten bidra til at det utvikles nye produkter eller tjenester som øker kvaliteten i offentlige tjenesteleveranser og/eller effektiviserer driften av offentlig sektor. 

Innovasjon Norge gir primært støtte til bedriften, men det er også åpnet for at den offentlige partneren kan få støtte. Helse Sør-Øst RHF vil derfor oppfordre helseforetakene som inngår i et OFO-samarbeid om å søke støtte fra Innovasjon Norge. 

Helseforetak som inngår en OFU-kontrakt, men ikke får støtte fra Innovasjon Norge, kan søke om inntil 500 000 kroner fra Helse Sør-Øst RHF. Støtten er ment som et insentiv og gis til helseforetaket som en engangstildeling. Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden: 

  • Signert OFU-kontrakt med en bedrift 
  • Fullstendig prosjektbeskrivelse med finansieringsplan 
  • Redegjørelse for utfallet av en søknad til Innovasjon Norge (evt. redegjørelse for hvorfor det ikke er sendt søknad til Innovasjon Norge) 


Nasjonalt samarbeid

Regjeringen vurderer innovasjon som et viktig virkemiddel for å nå helsepolitiske og næringspolitiske mål. Samarbeidsavtalen, som innebærer et samarbeid mellom Helsedirektoratet/InnoMed, KS og de fire regionale helseforetakene, har som mål at partene sammen skal bidra til økt verdiskaping i offentlig og privat sektor. Resultatet er økt kvalitet og effektivitet i offentlig helsetjenester som følge av utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer knyttet til hele pasientforløpet.  

Last ned avtalen (pdf)

Strategi og planer

Det arbeides med en ny strategi for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst.

Last ned gjeldende strategi