Innovasjon

- ny kunnskap, nye metoder og nye hjelpemidler


Tiltak for å møte covid-19-utbruddet

Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for prosjektarbeid ved våre helseforetak. Vi har forståelse for at de som jobber med innovasjonsprosjekter kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger. Det vil bli lagt ut mer informasjon her fortløpende.  

Forlengelse av pågående innovasjonsprosjekter

Mange innovasjonsprosjekter vil av ulike årsaker få forsinkelser eller avbrudd på grunn av koronautbruddet. Vi ønsker at pågående prosjekter skal kunne bli fullført i størst mulig grad, og vil derfor i hovedsak godkjenne forlengelser av prosjektperioden for dem det måtte gjelde. Inntil videre ber vi prosjektledere avvente med å sende inn endringsmeldinger til det er mer avklart hvilke følger koronasituasjonen vil få. 

Ny, nyttig og nyttiggjort


Innovasjon er en ny og bedre løsning, som er så god at den tas i bruk. Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Ut over løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, vil innovasjonsaktivitetene i Helse Sør-Øst være rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling for ansatte i helseforetakene. 

Målene skal nås bl.a. ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet.


Andre utlysninger

Forskningsrådet: Pilot Helse - utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløpRegionale midler til forskningsbasert innovasjonRegionale midler til tjenesteinnovasjon 

Prosjekter som har fått tildeling - mars 2021


Innovasjonsmidler til nye løsninger knyttet til testing av koronainfeksjon

Rapportering

Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Søknader som innvilges fra og med 2018 skal levere rapport i portalen eRapport. Lenke sendes ut til prosjektleder i god tid før rapporteringsfrist. 

Tildelinger

Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon mars 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon mars 2021.pdfTildelte prosjekter tjenesteinnovasjon mars 2021.pdfpdf619025
Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfTildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfpdf197206
Tildelte prosjekter 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2020.pdfTildelte prosjekter 2020.pdfpdf410346
Tildelte prosjekter 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2019.pdfTildelte prosjekter 2019.pdfpdf239817


Nasjonalt samarbeid

Regjeringen vurderer innovasjon som et viktig virkemiddel for å nå helsepolitiske og næringspolitiske mål. Samarbeidsavtalen, som innebærer et samarbeid mellom Helsedirektoratet/InnoMed, KS og de fire regionale helseforetakene, har som mål at partene sammen skal bidra til økt verdiskaping i offentlig og privat sektor. Resultatet er økt kvalitet og effektivitet i offentlig helsetjenester som følge av utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer knyttet til hele pasientforløpet.  

Last ned avtalen (pdf)


Strategi og planer

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

  • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
  • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
    Sør-Øst
  • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
  • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
    kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjon

Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-Øst


Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus HF er et tilbud til alle i Helse Sør-Øst.


Fant du det du lette etter?