Innovasjon

- ny kunnskap, nye metoder og nye hjelpemidler


Ny, nyttig og nyttiggjort


Innovasjon er en ny og bedre løsning, som er så god at den tas i bruk. Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Ut over løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, vil innovasjonsaktivitetene i Helse Sør-Øst være rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling for ansatte i helseforetakene. 

Målene skal nås bl.a. ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet.


Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon - søknadsfrist 20. februar 2020


Rapportering

Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Søknader som innvilges fra og med 2018 skal levere rapport i portalen eRapport. Lenke sendes ut til prosjektleder i god tid før rapporteringsfrist. 

Tildelinger

Tildelte prosjekter 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2019.pdfTildelte prosjekter 2019.pdf
Tildelte prosjekter 2018-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2018-2.pdfTildelte prosjekter 2018-2.pdf
Tildelte prosjekter 2018-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2018-1.pdfTildelte prosjekter 2018-1.pdf
Tildelte prosjekter 2017-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2017-2.pdfTildelte prosjekter 2017-2.pdf
Tildelte prosjekter 2017-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2017-1.pdfTildelte prosjekter 2017-1.pdf
Tildelte prosjekter 2016-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2016-2.pdfTildelte prosjekter 2016-2.pdf
Tildelte prosjekter 2016-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2016-1.pdfTildelte prosjekter 2016-1.pdf
Tildelte prosjekter 2015-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2015-2.pdfTildelte prosjekter 2015-2.pdf
Tildelte prosjekter 2015-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2015-1.pdfTildelte prosjekter 2015-1.pdf
Tildelte prosjekter 2014-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2014-2.pdfTildelte prosjekter 2014-2.pdf
Tildelte prosjekter 2014-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2014-1.pdfTildelte prosjekter 2014-1.pdf
Tildelte prosjekter 2013-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2013-2.pdfTildelte prosjekter 2013-2.pdf
Tildelte prosjekter 2013-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2013-1.pdfTildelte prosjekter 2013-1.pdf
Tildelte prosjekter 2012-3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-3.pdfTildelte prosjekter 2012-3.pdf
Tildelte prosjekter 2012-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-2.pdfTildelte prosjekter 2012-2.pdf
Tildelte prosjekter 2012-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-1.pdfTildelte prosjekter 2012-1.pdf
Tildelte prosjekter 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2011.pdfTildelte prosjekter 2011.pdf
Tildelte prosjekter 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2010.pdfTildelte prosjekter 2010.pdf


Støtte til Innovasjonskontrakter (tidligere OFU-kontrakter) med bedrifter 

Innovasjon Norges tilskuddsordning for offentlig forsknings- og utviklingssamarbeid skal stimulere til samarbeid mellom norske leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter som f.eks. helseforetak/sykehus. Gjennom samarbeidet kan den offentlige virksomheten bidra til at det utvikles nye produkter eller tjenester som øker kvaliteten i offentlige tjenesteleveranser og/eller effektiviserer driften av offentlig sektor. 

Innovasjon Norge gir primært støtte til bedriften, men det er åpnet for at også den offentlige partneren kan få støtte. Helse Sør-Øst RHF vil derfor oppfordre helseforetakene som inngår et samarbeid med en bedrift under Innovasjonskontrakts-ordningen om å søke støtte fra Innovasjon Norge. 

Helseforetak som inngår et slikt samarbeid med en bedrift, men ikke får støtte fra Innovasjon Norge, kan søke om inntil 500 000 kroner fra Helse Sør-Øst RHF. Støtten er ment som et insentiv og gis til helseforetaket som en engangstildeling. Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden: 

 • Signert kontrakt med en bedrift
 • Fullstendig prosjektbeskrivelse med finansieringsplan
 • Redegjørelse for utfallet av søknaden til Innovasjon Norge (evt. redegjørelse for hvorfor det ikke er sendt søknad til Innovasjon Norge)Nasjonalt samarbeid

Regjeringen vurderer innovasjon som et viktig virkemiddel for å nå helsepolitiske og næringspolitiske mål. Samarbeidsavtalen, som innebærer et samarbeid mellom Helsedirektoratet/InnoMed, KS og de fire regionale helseforetakene, har som mål at partene sammen skal bidra til økt verdiskaping i offentlig og privat sektor. Resultatet er økt kvalitet og effektivitet i offentlig helsetjenester som følge av utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer knyttet til hele pasientforløpet.  

Last ned avtalen (pdf)


Strategi og planer

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

 • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
 • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
  Sør-Øst
 • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
 • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
  kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjon

Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-ØstFant du det du lette etter?