Samhandling

- forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

I Helse Sør-Øst er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom regionen og KS. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene, samt at det, sammen med Oslo kommune, er utviklet en viktig arena for samhandling - samhandlingsarene Aker.

Samarbeidsavtaler

Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom alle helseforetak og kommunene i deres område.

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er et viktig verktøy i gjennomføringen av samhandlingsreformen. Samarbeidsavtalene med kommunene publiseres på nettsidene til det enkelte helseforetak.

Se også mer om samarbeidsavtalene på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider
 

 

Samhandlingsreformen


 

Mer om samhandlingsreformen på Helsedirektoratets nettsider

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) er en del av den regionale satsingen på samhandling. Ordningen innebærer at et nettverk av fastleger fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

De fleste helseforetakene har en praksiskonsulentordning. I tillegg har noen helseforetak utvidet ordningen til også å omfatte enkelte sykepleiere og fysioterapeuter.

Praksiskonsulentene utgjør en betydelig ressurs og satsingen er strategisk viktig for å møte samhandlingsutfordringene, der nært samarbeid mellom fastleger, kommunale tjenester og sykehus er avgjørende for å lykkes. Samtidig er de en viktig informasjonskanal mellom sykehus og fastleger når det gjelder nye og endrede sykehustilbud.