logo Helse Sør-Øst

Samhandling

- forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

I Helse Sør-Øst er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom regionen og KS. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene, samt at det, sammen med Oslo kommune, er utviklet en viktig arena for samhandling - samhandlingsarene Aker.​

Du kan lese mer om samarbeidet mellom det enkelte helseforetak og kommunene på disse nettsidene, her publiseres både samarbeidsavtalene og andre aktuelle saker og tema knyttet til samarbeid mellom sykehus og kommuner.

Se også mer om samarbeidsavtalene på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider

​Praksiskonsulentordningen (PKO) er en del av den regionale satsingen på samhandling. Ordningen innebærer at et nettverk av fastleger fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

De fleste helseforetakene har en praksiskonsulentordning. I tillegg har noen helseforetak utvidet ordningen til også å omfatte enkelte sykepleiere og fysioterapeuter.

Praksiskonsulentene utgjør en betydelig ressurs og satsingen er strategisk viktig for å møte samhandlingsutfordringene, der nært samarbeid mellom fastleger, kommunale tjenester og sykehus er avgjørende for å lykkes. Samtidig er de en viktig informasjonskanal mellom sykehus og fastleger når det gjelder nye og endrede sykehustilbud.


​Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette helsefellesskap. Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere skal møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

I Helse Sør-Øst er det etablert i alt åtte helsefellesskap. I Oslo har Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus sammen etablert helsefelleskap med Oslo kommune. 

Helsefellesskap i Helse Sør-Øst: ​

Sist oppdatert 03.02.2023