logo Helse Sør-Øst

Regional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på Ila

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021.

Publisert 15.06.2017
Sist oppdatert 27.02.2018

​Regional sikkerhetsavdeling holder i dag til i dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. Styret mener det er svært viktig å etablere nye lokaler. Vedtaket innebærer at ny regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, prioriteres i første byggetrinn på Ila.

Styret ber om at lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurderes nærmere høsten 2017 slik at det blir avklart om samlokalisering på Ila er mulig. Sak om dette legges fram for styret i desember 2017 før oppstart av forprosjekt. Utbyggingstrinn 2 omfatter lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.

Lokalisering av regional sikkerhetsavdeling på Ila vil legge til rette for synergier gjennom tettere samarbeid mellom det psykiatriske fagmiljøet ved regional sikkerhetsavdeling og tilvarende fagmiljøer på Ila fengsle og forvaringsanstalt.

For å sikre god tilpasning på tomten og kunne ta hensyn til innspill fra beboere i nærliggende boligområde legges det opp til å gjøre tilpasninger på tomten. Styrets vedtak innebærer at det settes av midler til dette arbeidet.

Styret legger til grunn at første byggetrinn skal gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på 962 millioner kroner.

Illustrasjon av sikkerhetsavdeling på Ila
Skisse byggetrinn 1 regional sikkerhetsavdeling på Ila

Les mer:

  • Konseptrapport, skisser og andre aktuelle dokumenter for de store utviklingsprosjektene ved Oslo universitetssykehus finner du her.