Styret

Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, men vi er organisert slik at vi har et eget styre som følger oss opp i den daglige driften.

  

Styreleder

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

 • Oppnevnt som styreleder 12. januar 2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie.
 • Utdannet jurist , med flere tunge og profilerte lederstillinger i offentlig sektor.
 • Arbeidet som Sysselmann på Svalbard
 • Arbeidet som Fylkesmann i Vest-Agder
 •  Ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg med stor relevans for spesialisthelsetjenesten.


Styremedlemmer


Anne Cathrine Frøstrup
nestleder


Eyolf Bakke


Kirsten Brubakk

valgt av og blant de ansatte


Christian Grimsgaard
valgt av og blant de ansatte


  


Bernadette Kumar


Geir Nilsen


Truls Velgaard


Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

valgt av og blant de ansatte

  


Om styremøte

Styremedlemmer skal ivareta de interesser som tjener Helse Sør-Øst RHF best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmer representerer ikke noen interessegruppe, men møter som individuelle personer, med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF.

Helse- og omsorgsdepartementet bruker foretaksmøter og budsjett for å gi rammer for virksomheten.

Styrets hovedoppgaver er knyttet til:

1. helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
2. strategi og mål
3. organisasjon og ledelse
4. tilsyn med foretakets virksomhet og drift

Styret har i tillegg ansvar for evaluering av eget arbeid og arbeidsform.

Styrelederen som har ansvar for å innkalle til møter.

Administrasjonen i det regionale helseforetaket forbereder sakene som styret skal behandle. Styremedlemmene har ansvar for å sette seg grundig inn i sakene før møtene.

Åpenhet

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Instruks for styret

Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Last ned Instruks for styre i Helse Sør-Øst RHF 2015-2018 (pdf)


Valg 2017

De ansatte velger medlemmer til styret for Helse Sør-Øst RHF. Valgdagen var 8. mars 2017.

Les alt om valg 2017


Søk i alle styredokumenter

Styremøte 14. desember 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-14-desember-2017-2017-12-14Styremøte 14. desember 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 16. november 2017 https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-16-november-2017-2017-11-16Styremøte 16. november 2017 Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 19. oktober 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-19-oktober-2017-2017-10-19Styremøte 19. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 14. september 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-14-september-2017-2017-09-14Styremøte 14. september 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Ekstraordinært styremøte 17. august 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-17-august-2017-2017-08-17Ekstraordinært styremøte 17. august 2017
Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-28-juni-2017-2017-06-28Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017
Styremøte 15. juni 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-15-juni-2017-2017-06-15Styremøte 15. juni 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Ekstraordinært styremøte 8. juni 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-8-juni-2017-2017-06-08Ekstraordinært styremøte 8. juni 2017
Ekstraordinært styremøte 30. mai 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-30-mai-2017-2017-05-30Ekstraordinært styremøte 30. mai 2017
Ekstraordinært styremøte 24. mai 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-24-mai-2017-2017-05-24Ekstraordinært styremøte 24. mai 2017
Ekstraordinært styremøte 16. mai 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-16-mai-2017-2017-05-16Ekstraordinært styremøte 16. mai 2017
Ekstraordinært styremøte 5. mai 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-5-mai-2017-2017-05-05Ekstraordinært styremøte 5. mai 2017
Ekstraordinært styremøte 3. mai 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-3-mai-2017-2017-05-03Ekstraordinært styremøte 3. mai 2017
Styreseminar 26. april og styremøte 27. april 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styreseminar-26-april-og-styremote-27-april-2017-2017-04-27Styreseminar 26. april og styremøte 27. april 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 9. mars 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-9-mars-2017-2017-03-09Styremøte 9. mars 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 2. februar 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-2-februar-2017-2017-02-02Styremøte 2. februar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Tidligere styredokumenter

Her kan du se alle styredokumenter

Protokoller

Protokoller fra styremøter


Styrene i helseforetakene

Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som oppnevner styrer i underliggende helseforetak.

Helseforetakene har viktige oppgaver innenfor helsefaglig utdanning og forskning, og det tilstrebes at styrene har nødvendig kompetanse på disse områdene. Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Oversikt over styrene i helseforetakene


 

Oppnevning av styrer  

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 

Kandidater skal velges basert på kvalifikasjoner i tråd med kravene i helseforetaksloven. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Helseforetakene har viktige oppgaver innenfor helsefaglig utdanning og forskning, og det tilstrebes at styrene har nødvendig kompetanse på disse områdene. Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Styrets valgkomité gjør helhetlige vurderinger av behovet for kompetanse i hvert helseforetak og vektlegger, i tillegg til at kravet om kjønnsbalanse er ivaretatt, at det enkelte styret samlet sett skal sikre:

 • evne til helhetlig tilnærming, både for det enkelte helseforetak og for regionen som helhet
 • rimelig geografisk tilhørighet til foretakets opptaksområde
 • kompetanse innen styring, drift og omstilling av komplekse og store organisasjoner
 • kompetanse innen helsefaglig kvalitet, tjenesteutvikling, utdanning og forskning
 • tilstrekkelig fornyelse og kontinuitet i styrene
   

Valgkomiteen utarbeider et forslag til sammensetning av helseforetakenes styrer. Forslaget forelegges og drøftes i styret for Helse Sør-Øst RHF.

Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av helseforetaksloven § 23, som omhandler ansattes styrerepresentasjon i helseforetak.

 

 

Veileder for styrearbeid i helseforetakene

Det er utarbeidet en veileder for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.


Revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Sør-Øst RHF som skal bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. Revisjonsutvalget skal støtte styret i arbeidet med å ha oversikt og kontroll med foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har fastsatt instruks for revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalgets oppgaver

Revisjonsutvalget har oppgaver knyttet til styrets tilsyns- og kontrollfunksjon, oppfølging av konsernrevisjonen, samt oppfølging av ekstern revisors risikovurderinger og arbeid.

Instruks for Revisjonsutvalget

I forhold til konsernrevisjonen skal revisjonsutvalget bl.a. følge opp  konsernrevisjonens arbeid og har myndighet til å godkjenne  endringer i revisjonsplanen. Revisjonsutvalget skal følge opp og holdes orientert om status og risiko knyttet til saksområder som omfattes av dennes arbeid.

Revisjonsutvalget skal se til at foretaksgruppen har en uavhengig ekstern revisjon. Som ledd i dette skal utvalget gjennomgå eksternrevisors arbeid i forhold til revisjon av regnskapet, herunder planer, gjennomføring og resultat av revisjonen.

Konsernrevisor er revisjonsutvalgets sekretær. Protokoll fra møtene i revisjonsutvalget fremlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF. Protokollene finnes på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Revisjonsutvalgets medlemmer

Medlemmer for perioden 2016-2018:

 • Geir Nilsen (leder)
 • Eyolf Bakke
 • Kirsten Brubakk


Konsernrevisjonen

                                    
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.