Styret

Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, men vi er organisert slik at vi har et eget styre som følger oss opp i den daglige driften.

Svein Ingvar Gjedrem ble 16. januar 2018 oppnevnt som styreleder av helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Svein Ingvar Gjedrem
Svein Ingvar Gjedrem
Styreleder    

Styremedlemmer

Frøstrup

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Brubakk
Kirsten Brubakk

valgt av og blant de ansatte

Grimsgaard
Christian Grimsgaard
valgt av og blant de ansatte

Ishaq

  

Lunde

Olaf Qvale Doblaug
Olaf Dobloug


Lasse Sølvberg

Lasse Bent Sølvberg
Valgt av og blant de ansatte


Vågeng
Sigrun E. Vågeng

 

Om styremøte

Styremedlemmer skal ivareta de interesser som tjener Helse Sør-Øst RHF best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmer representerer ikke noen interessegruppe, men møter som individuelle personer, med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF.

Helse- og omsorgsdepartementet bruker foretaksmøter og budsjett for å gi rammer for virksomheten.

Styrets hovedoppgaver er knyttet til:

1. helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
2. strategi og mål
3. organisasjon og ledelse
4. tilsyn med foretakets virksomhet og drift

Styret har i tillegg ansvar for evaluering av eget arbeid og arbeidsform.

Styrelederen som har ansvar for å innkalle til møter.

Administrasjonen i det regionale helseforetaket forbereder sakene som styret skal behandle. Styremedlemmene har ansvar for å sette seg grundig inn i sakene før møtene.

Åpenhet

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Instruks for styret

Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2020-2022 (pdf)

Valg 2021

De ansatte velger medlemmer til styret for Helse Sør-Øst RHF. Valgdag er 9. mars 2021.

Les alt om valg 2021Søk i alle styredokumenter

Styremøte 25. november 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-25-november-2021Styremøte 25. november 2021
Styremøte 21. oktober 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-21-oktober-2021Styremøte 21. oktober 2021
Styremøte 23. september 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-23-september-2021Styremøte 23. september 2021
Ekstraordinært styremøte 7. september 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-7-september-2021Ekstraordinært styremøte 7. september 2021
Ekstraordinært styremøte 26. august 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-26-august-2021Ekstraordinært styremøte 26. august 2021
Styremøte 19. august 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-19-august-2021Styremøte 19. august 2021
Ekstraordinært styremøte 1. juli 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-1-juli-2021Ekstraordinært styremøte 1. juli 2021
Styremøte 17. juni 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-17-juni-2021Styremøte 17. juni 2021
Ekstraordinært styremøte 28. mai 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-28-mai-2021Ekstraordinært styremøte 28. mai 2021
Ekstraordinært styremøte 7. mai 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-7-mai-2021Ekstraordinært styremøte 7. mai 2021
Styremøte 22. april 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-22-april-2021Styremøte 22. april 2021
Styremøte 11. mars 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-11-mars-2021Styremøte 11. mars 2021
Styremøte 4. februar 2021https://www.helse-sorost.no/styremøte-4-februar-2021Styremøte 4. februar 2021
Ekstraordinært styremøte 15. januar 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-15-januar-2021Ekstraordinært styremøte 15. januar 2021

Tidligere styredokumenter

Styredokumenter fra 2020

Styredokumenter fra 2019Styredokumenter fra 2018Styredokumenter fra 2017

Her kan du se styredokumenter fra 2008 til 2016

Protokoller

Protokoller fra styremøter

Styrene i helseforetakene

Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som oppnevner styrer i underliggende helseforetak.

Helseforetakene har viktige oppgaver innenfor helsefaglig utdanning og forskning, og det tilstrebes at styrene har nødvendig kompetanse på disse områdene. Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Oversikt over styrene i helseforetakene


 

Oppnevning av styrer  

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 

Kandidater skal velges basert på kvalifikasjoner i tråd med kravene i helseforetaksloven. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Helseforetakene har viktige oppgaver innenfor helsefaglig utdanning og forskning, og det tilstrebes at styrene har nødvendig kompetanse på disse områdene. Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Styrets valgkomité gjør helhetlige vurderinger av behovet for kompetanse i hvert helseforetak og vektlegger, i tillegg til at kravet om kjønnsbalanse er ivaretatt, at det enkelte styret samlet sett skal sikre:

 • evne til helhetlig tilnærming, både for det enkelte helseforetak og for regionen som helhet
 • rimelig geografisk tilhørighet til foretakets opptaksområde
 • kompetanse innen styring, drift og omstilling av komplekse og store organisasjoner
 • kompetanse innen helsefaglig kvalitet, tjenesteutvikling, utdanning og forskning
 • tilstrekkelig fornyelse og kontinuitet i styrene
   

Valgkomiteen utarbeider et forslag til sammensetning av helseforetakenes styrer. Forslaget forelegges og drøftes i styret for Helse Sør-Øst RHF.

Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av helseforetaksloven § 23, som omhandler ansattes styrerepresentasjon i helseforetak.

 

 

Veileder for styrearbeid i helseforetakene

Det er utarbeidet en veileder for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.

Veileder for styrearbeid i helseforetak

Revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Sør-Øst RHF som skal bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. Revisjonsutvalget skal støtte styret i arbeidet med å ha oversikt og kontroll med foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har fastsatt instruks for revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalgets oppgaver

Revisjonsutvalget har oppgaver knyttet til styrets tilsyns- og kontrollfunksjon, oppfølging av konsernrevisjonen, samt oppfølging av ekstern revisors risikovurderinger og arbeid.

Instruks for Revisjonsutvalget

I forhold til konsernrevisjonen skal revisjonsutvalget bl.a. følge opp  konsernrevisjonens arbeid og har myndighet til å godkjenne  endringer i revisjonsplanen. Revisjonsutvalget skal følge opp og holdes orientert om status og risiko knyttet til saksområder som omfattes av dennes arbeid.

Revisjonsutvalget skal se til at foretaksgruppen har en uavhengig ekstern revisjon. Som ledd i dette skal utvalget gjennomgå eksternrevisors arbeid i forhold til revisjon av regnskapet, herunder planer, gjennomføring og resultat av revisjonen.

Konsernrevisor er revisjonsutvalgets sekretær. Protokoll fra møtene i revisjonsutvalget fremlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF. Protokollene finnes på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Revisjonsutvalgets medlemmer

Medlemmer for perioden 2020-2022:

 • Anne Cathrine Frøstrup (leder)
 • Einar Lunde
 • Kirsten Brubakk


Konsernrevisjonen

                                    
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.
Fant du det du lette etter?