logo Helse Sør-Øst
En person som holder en klubbe

Styret

Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, men vi er organisert slik at vi har et eget styre som følger oss opp i den daglige driften.

 

Svein Gjedrem
Svein Ingvar Gjedrem
Styreleder

En kvinne i blå skjorte
Nina Tangnæs Grønvold
​Nestleder

Irene Kronkvist
Valgt av og​ blant de ansatte

 

En mann med skjegg
Christian Grimsgaard
Valgt av og blant de ansatte
En person som smiler foran planter
Bushra Ishaq
En mann med skjegg og briller
Einar Lunde
En mann i dress som smiler
Harald Vaagaasar Nikolaisen
En mann som smiler til kameraet
Peder Kristian Olsen

Liv Monica Bargem Stubholt

En mann i dress
Lasse Sølvberg
Valgt av og blant de ansatte

 

Styremedlemmer skal ivareta de interesser som tjener Helse Sør-Øst RHF best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmer representerer ikke noen interessegruppe, men møter som individuelle personer, med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF.

Helse- og omsorgsdepartementet bruker foretaksmøter og budsjett for å gi rammer for virksomheten.

Styrets hovedoppgaver er knyttet til:

1. helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
2. strategi og mål
3. organisasjon og ledelse
4. tilsyn med foretakets virksomhet og drift

Styret har i tillegg ansvar for evaluering av eget arbeid og arbeidsform.

Styrelederen som har ansvar for å innkalle til møter.

Administrasjonen i det regionale helseforetaket forbereder sakene som styret skal behandle. Styremedlemmene har ansvar for å sette seg grundig inn i sakene før møtene.

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2024-2026.pdf

Kommende styremøter

 

Styrene i helseforetakene

Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som oppnevner styrer i underliggende helseforetak.

Helseforetakene har viktige oppgaver innenfor helsefaglig utdanning og forskning, og det tilstrebes at styrene har nødvendig kompetanse på disse områdene. Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

- Styrene i helseforetakene per 23. februar 2024.pdf

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 

Kandidater skal velges basert på kvalifikasjoner i tråd med kravene i helseforetaksloven. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Helseforetakene har viktige oppgaver innenfor helsefaglig utdanning og forskning, og det tilstrebes at styrene har nødvendig kompetanse på disse områdene. Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Styrets valgkomité gjør helhetlige vurderinger av behovet for kompetanse i hvert helseforetak og vektlegger, i tillegg til at kravet om kjønnsbalanse er ivaretatt, at det enkelte styret samlet sett skal sikre:

 • evne til helhetlig tilnærming, både for det enkelte helseforetak og for regionen som helhet
 • rimelig geografisk tilhørighet til foretakets opptaksområde
 • kompetanse innen styring, drift og omstilling av komplekse og store organisasjoner
 • kompetanse innen helsefaglig kvalitet, tjenesteutvikling, utdanning og forskning
 • tilstrekkelig fornyelse og kontinuitet i styrene
   

Valgkomiteen utarbeider et forslag til sammensetning av helseforetakenes styrer. Forslaget forelegges og drøftes i styret for Helse Sør-Øst RHF.

Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av helseforetaksloven § 23, som omhandler ansattes styrerepresentasjon i helseforetak.

Det er utarbeidet en veileder for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.

Veileder for styrearbeid i helseforetak (PDF)

 

Revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Sør-Øst RHF. Utvalget skal være et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg i forbindelse med styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. Revisjonsutvalget skal støtte styret i arbeidet med å ha oversikt og kontroll med foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll og finansielle rapportering.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har fastsatt instruks for revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalget har oppgaver knyttet til styrets tilsyns- og kontrollfunksjon, oppfølging av konsernrevisjonen, overvåkning av finansiell revisjon, samt oppfølging av integritet i regnskapsrapporteringen.

Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdf

Revisjonsutvalget skal følge opp konsernrevisjonens arbeid og har myndighet til å godkjenne endringer i revisjonsplanen. Utvalget skal diskutere saker fra konsernrevisjonen av vesentlig betydning for virksomhetens interne styring og kontroll, og gjennomgå og vurdere ledelsens respons på vesentlige observasjoner og svakheter som konsernrevisjonen identifiserer.

Revisjonsutvalget skal se til at foretaksgruppen har en uavhengig ekstern revisjon. Som ledd i dette skal utvalget overvåke revisjonsutførelsen, herunder revisors risikovurdering, plan og omfang av arbeidet. 

Revisjonsutvalget skal informere styret om resultatet av den lovfestede revisjonen og forklare hvordan revisjonen bidro til regnskapsrapportering med integritet. Videre skal utvalget gjennomgå og drøfte rapporter fra ekstern revisor med ledelsen i foretaksgruppen.

Konsernrevisor er revisjonsutvalgets sekretær. Årlig rapport fra revisjonsutvalgets arbeid og protokoll fra møtene i revisjonsutvalget legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF. Årsrapportene og protokollene finnes på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Årsrapport Styrets revisjonsutvalg 2023.pdf

Medlemmer for perioden 2022-2024:

 • Nina Tangnæs Grønvold  (leder)
 • Einar Lunde
 • Kirsten Brubakk (til april 2023)
 • Christian Grimsgaard (fra april 2023)
Sist oppdatert 24.03.2023