Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan
Våren 2016 vedtok Stortinget nasjonal helse- og sykehusplan som blant annet handler om

  • pasienter som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten
  • ansatte i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden sin riktig
  • sykehus som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team
  • kvalitet utvikler helsetjenesten. Vi styrer etter kvalitet

Helse Sør-Øst RHF følger opp Nasjonale helse- og sykehusplan ved å be helseforetakene utarbeide lokale utviklingsplaner og ved å lage en regional utviklingsplan.

Les hele planen (Regjeringen.no)

 

Regional utviklingsplan

Regional utviklingsplanUtviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har «sørge-for»-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med de krav som er fastsatt i lover eller forskrifter.

Planperiodene vil vare i fire-årsperioder, og første periode går fra 2018 og ut 2021. 


Arbeidet bak Regional utviklingsplan 2035

Arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 var organisert som et prosjekt ledet fra Helse Sør-Øst RHF. Lederguppen i det regionale helseforetaket er styringsgruppe sammen med representanter fra brukere og konserntillitsvalgte. Utviklingsplanen lages med  bred involvering av relevante aktører i helseforetakene, brukerrepresentanter, brukerutvalg og konserntillitsvalgte, de andre regionale helseforetakene og andre interessenter. En foreløpig versjon av Regional utviklingsplan 2035 var på høring i perioden 1.juli-1.oktober 2018. Endelig versjon ble lagt frem for styrebehandling 13.12.18.  og sendt Helse- og omsorgsdepartmentet 31.12.18.

Se høringsutkast, høringsbrev og høringssvar

Aktuelle styresaker

Overordnede strategier og føringer

Helse Sør-Øst RHF Plan for strategisk utvikling 2013-2020 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Styresak samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten – status og videre arbeid. Styresak 70/2016 Strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 IKT strategi 2015 Økonomisk langtidsplan 2017-20

Rapporter

Nyhetssaker


Lokale utviklingsplaner

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med en veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

Her er helseforetakenes utviklingsplaner

Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset i Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken

Private ideelle sykehus

Diakonhjemmet Lovisenberg


Veileder

I januar 2016 ga Helse- og omsorgsdepartementet de fire regionale helseforetakene i oppdrag å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner.

Veileder for utviklingsplaner

Kommunikasjon

Alle helseforetak/sykehusområdene i vår region skal lage egne kommunikasjonsplaner for utviklingsarbeidet. Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-øst i 2012.

Kommunikasjonsplakat for Helse Sør-Øst

  

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.