Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan
Våren 2016 vedtok Stortinget nasjonal helse- og sykehusplan som blant annet handler om

  • pasienter som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten
  • ansatte i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden sin riktig
  • sykehus som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team
  • kvalitet utvikler helsetjenesten. Vi styrer etter kvalitet

Helse Sør-Øst RHF følger opp Nasjonale helse- og sykehusplan ved å be helseforetakene utarbeide lokale utviklingsplaner og ved å lage en regional utviklingsplan.

Les hele planen (Regjeringen.no)

 

Regional utviklingsplan

Regional utviklingsplanUtviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har «sørge-for»-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med de krav som er fastsatt i lover eller forskrifter.

Planperiodene vil vare i fire-årsperioder, og første periode går fra 2018 og ut 2021. 


Arbeidet bak Regional utviklingsplan 2035

Arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 var organisert som et prosjekt ledet fra Helse Sør-Øst RHF. Lederguppen i det regionale helseforetaket er styringsgruppe sammen med representanter fra brukere og konserntillitsvalgte. Utviklingsplanen lages med  bred involvering av relevante aktører i helseforetakene, brukerrepresentanter, brukerutvalg og konserntillitsvalgte, de andre regionale helseforetakene og andre interessenter. En foreløpig versjon av Regional utviklingsplan 2035 var på høring i perioden 1.juli-1.oktober 2018. Endelig versjon ble lagt frem for styrebehandling 13.12.18.  og sendt Helse- og omsorgsdepartmentet 31.12.18.

Se høringsutkast, høringsbrev og høringssvar

Aktuelle styresaker

009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdf009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdf
008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf
008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf
056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf
056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf

Overordnede strategier og føringer

Helse Sør-Øst RHF Plan for strategisk utvikling 2013-2020 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Styresak samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten – status og videre arbeid. Styresak 70/2016 Strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 IKT strategi 2015 Økonomisk langtidsplan 2017-20

Rapporter

Rapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Rapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdfRapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdf
Rapport om kreftkirurgi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Rapport om kreftkirurgi.pdfRapport om kreftkirurgi.pdf
Delprosjekt Habilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Habilitering.pdfDelprosjekt Habilitering.pdf
Delprosjekt Psykisk helse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Psykisk helse.pdfDelprosjekt Psykisk helse.pdf
Delprosjekt Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Rehabilitering.pdfDelprosjekt Rehabilitering.pdf
Delprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdfDelprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdf

Nyhetssaker

Mer tid til pasientrettet arbeidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mer-tid-til-pasientrettet-arbeidMer tid til pasientrettet arbeidHelse Sør-Øst RHF ønsker at ansatte i sykehusene skal bruke mest mulig av tiden til pasientbehandling. Regional utviklingsplan 2035, som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, har dette som et av sine satsingsområder. Bruker helse...<img alt="" src="/PublishingImages/Behandlingsbilder%20illustrasjoner/iStock_000011119404Small.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.01.2019 23:00:00
Bred interesse for regional utviklingsplanhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bred-interesse-for-regional-utviklingsplanBred interesse for regional utviklingsplanHele 169 høringsinstanser har gitt tilbakespill på utkastet til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF. - Høringsinnspillene danner et godt utgangspunkt for arbeidet med å ferdigstille regional utviklingsplan, sier administrerende di...<img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Cathrine/Cathrine%20Lofthus_16.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />26.11.2018 11:28:45
Regional utviklingsplan sendes på bred høringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-utviklingsplan-sendes-pa-bred-horingRegional utviklingsplan sendes på bred høringStyret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å sende utkastet til regional utviklingsplan 2035 på bred høring. Høringsperioden blir 1. juli – 15. oktober 2018.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035.jpg?RenditionID=6" width="272" style="BORDER:0px solid;" />19.06.2018 07:52:03
Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst samlethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ungdomsradene-i-helse-sor-ost-samletUngdomsrådene i Helse Sør-Øst samletFor første gang har representanter for ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Sør-Øst vært samlet til informasjon og debatt. Ungdomsrådene er en forholdsvis ny enhet i helseforetakene. Alle de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst som foretar...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Ungdomsråd.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />25.04.2018 12:10:17
Utarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utarbeidelse-av-regional-utviklingsplan-for-helse-sor-ostUtarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-ØstHelse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 2035 etter føringer og mål fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg 1. februar til mandat og organisering av planarbeidet.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.02.2018 23:00:00


Lokale utviklingsplaner

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med en veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

Her er helseforetakenes utviklingsplaner

Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset i Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken

Private ideelle sykehus

Diakonhjemmet Lovisenberg


Veileder

I januar 2016 ga Helse- og omsorgsdepartementet de fire regionale helseforetakene i oppdrag å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner.

Veileder for utviklingsplaner

Kommunikasjon

Alle helseforetak/sykehusområdene i vår region skal lage egne kommunikasjonsplaner for utviklingsarbeidet. Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-øst i 2012.

Kommunikasjonsplakat for Helse Sør-Øst

  

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.