logo Helse Sør-Øst

Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner

Nasjonal helse- og sykehusplan

Klikk på bildet for kortversjon

Nasj​​onal helse- og sykehusplan

Høsten 2019 la Helse- og omsorgsdepartementet ut ny nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023, Meld. St. 7 (2019-2020).

Hovedtema i den første nasjonale helse- og sykehusplanen, som kom i 2015, var sykehusstruktur. Den andre planen handler om innholdet i tjenesten. Hovedtemaene er samhandling mellom kommuner og sykehus, psykisk helsevern, digitalisering, kompetanse og akuttmedisinske tjenester.

Den nye nasjonale helse- og sykehusplanen viser hvordan pasientens helsetjeneste skal utvikles de neste fire årene, og hva helsetjenesten må gjøre for å få det til.

Les hele planen (Regjeringen.no)

Følg behandlingen av planen i Stortinget (Stortinget.no)

​ 

 

 

Regional ut​​​​viklingsplan

 

Utviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har «sørge-for»-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med de krav som er fastsatt i lover eller forskrifter.

 
Illustrasjon av forsidene til regional utviklingsplan del 1 og 2

Temaside - Regional utviklingsplan 2040 - fremtidens pasientbehandling

Arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 var organisert som et prosjekt ledet fra Helse Sør-Øst RHF. Lederguppen i det regionale helseforetaket er styringsgruppe sammen med representanter fra brukere og konserntillitsvalgte. Utviklingsplanen lages med  bred involvering av relevante aktører i helseforetakene, brukerrepresentanter, brukerutvalg og konserntillitsvalgte, de andre regionale helseforetakene og andre interessenter. En foreløpig versjon av Regional utviklingsplan 2035 var på høring i perioden 1.juli-1.oktober 2018. Endelig versjon ble lagt frem for styrebehandling 13.12.18.  og sendt Helse- og omsorgsdepartmentet 31.12.18.

Se høringsutkast, høringsbrev og høringssvar

    

    

   Lokale utvi​​klingsplaner

   Helseforetakene i Helse Sør-Øst har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med en veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

   I januar 2016 ga Helse- og omsorgsdepartementet de fire regionale helseforetakene i oppdrag å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Denne er revidert i 2020.

   Veileder for utviklingsplaner (PDF)

   Alle helseforetak/sykehusområde​ne i vår region skal lage egne kommunikasjonsplaner for utviklingsarbeidet. Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-øst i 2012.

   Kommunikasjonsplakat for Helse Sør-Øst (PDF)

   Sist oppdatert 27.02.2023