logo Helse Sør-Øst
Noen barn som sitter på en benk

Naboer til Nye Rikshospitalet

Ved Nye Rikshospitalet samles de regionale og nasjonale funksjonene som Oslo universitetssykehus har i dag. Samtidig vil sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere i Oslo.

 
Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssykehus. På taket skal det bygges landingsplass for helikopter med direkte heisadkomst til både akuttmottak, billeddiagnostikk, intervensjonslaboratorier og operasjonsstuer.
 
Det er anslått at det i 2035 vil være rundt 5 200 ansatte og studenter til stede på dagtid på det Nye Rikshospitalet. I tillegg vil det være et antall pasienter, pårørende og andre besøkende. Betydelige deler av disse personene vil være i bevegelse inn i og ut av sykehuset ved vaktskiftene på sykehuset. Dette er innganger og adkomstløsninger godt dimensjonert for. 
 
Reguleringsforslaget legger opp til en vesentlig andel ny bebyggelse, som skal bygges tett inntil eksisterende sykehus. I forbindelse med planleggingen av den nye bygningsmassen er det i prosjekteringen derfor lagt vekt på å tilpasse denne til det eksisterende sykehus, samt til de omkringliggende uteområdene. Intensjonen er i størst mulig grad å ivareta sykehusets opprinnelig landlige omgivelser.
 

2024

16.04. Sprengningsarbeid er utsatt

Vi varslet om oppstart sprenging i sykehusparken 10. april. Oppstart er utsatt til 22. april.

03.04 Varsel om sprengningsarbeid

Det er nå stor anleggsvirksomhet i Sykehusparken. Vår entreprenør vil 10. april starte med sprengning i fjell. Dette arbeidet vil gi støy og rystelser. Arbeidet er beskrevet i dette nabovarselet fra entreprenøren.

 

03.04 Varsel om støyende arbeider på Q-tomta

En større mengde jord- og steinmasser er lagret på Q-tomta (gressletten nord for Rikshospitalet) og på gressletten mellom Sognsvannsveien og Gaustad sykehus.

Massene skal nå lastes opp på lastebiler og fraktes ut av disse områdene. Det vil komme støy fra gravemaskiner og anleggstrafikk. Arbeidet vil pågå fram til 1. mai.

 

25.03 Informasjonsmøte for naboer

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for Nye Rikshospitalet inviterer naboer til informasjonsmøte 9. april. Det vil bli gitt informasjon om aktiviteter på byggeplassen i den kommende perioden.

Sted: Rikshospitalet Rødt auditorium

Tid: 9. april klokken 18.00 til19.00

Prosjekt Nye Rikshospitalet går inn i en periode med høy aktivitet. Grunnarbeidene for de største nye byggene starter opp i løpet våren/forsommeren. I nabomøtet vil prosjektledelsen informere om hva som vil skje på byggeplassen og hvordan det vil påvirke nabolaget.

Dette gjelder:

 • Forberedende arbeid i område Sykehusparken
 • Oppstart grunnarbeider for J-bygget

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon er byggherre for Nye Rikshospitalet. Minst en gang i halvåret vil vi holde informasjonsmøte for naboer til Rikshospitalet om aktiviteter på byggeplassen.

 

 

06.03 Varsel om støyende arbeid

 

Sykehusparken - anleggsarbeid knyttet til ny bro over Sognsvannsbekken.

Det skal lages ny bro over Sognsvannsbekken og arbeidet er forventet ferdig i begynnelsen av juli 2024.

Aktiviteter mars – juli 2024

 • Riving av eksisterende bru
 • Arbeid utført av arborist (trær – beskjæring)
 • Noe utgraving
 • Spuntarbeider på begge sider av elven, mest i uke 11/12.
 • Støpe fundament for brua
 • Fundamentering og lage brukonstruksjoner.
 • Transport vil skje fra Slemdalsveien, for arbeid som utføres på den siden av bekken.

Det meste av arbeidet vil skje fra UIO/OUS siden av Sognsvannsbekken. Men det er nødvendig å utføre noe arbeider som graving – og spuntarbeider fra andre siden av Sognsvannsbekken. Dette arbeidet vil hovedsakelig pågå i de 2-3 første ukene i mars. Etter dette så vil det meste av arbeidet foregå fra andre siden.

Spesielt spuntarbeidet vil være støyende.

Andre arbeider i Sykehusparken og frem til sommeren

 • Spuntarbeid
 • Etablere anleggsvei inne på Sykehusparkområdet.
 • Sprengningsarbeider for nytt fordrøyningsmagasin for overvann.
 • Horisontal boring under deler av sykehushotellet.
 • Støttemur ved Sognsvannsbekken.

 

 

27.02 Anleggsarbeid uke 9

På det gamle adkomsttorget vil det fortsatt pågå rivearbeider. Det er tegl fra tårnet som fjernes denne uke, mens det klargjøres for at servicepaviljong og kantinepaviljong rives i uke 10 og 11.

Etter at teglsteinen er fjernet fra tårnet, vil betongen sages. Estimert oppstart for dette er 27. februar.

I Sykehusparken fortsetter arbeidet med spunting. Det benyttes rørspunt som er en mer skånsom måte å sette ned stålspuntene på. Spuntene settes ned for å holde massene på plass når det skal graves. Dette er likevel støyende arbeider, og hoved støyen kommer nå fra et område inntil den nye blå gangtunnelen og mot universitetsbygget.

Ved midlertidig helikopterlandingsplass pågår det betongarbeid med forskaling, armering og støp.

Utenfor Bygg 10 på Gaustad settesdet opp brakker i forbindelse med den pågående renoveringen.

 

11.02 Anleggsarbeid uke 7

De forberedende arbeidene på ankomsttorget og i Sykehusparken fortsetter i uke 7. Rivingen av tårnet er påbegynt.

I sykehusparken begynner arbeidet med rørspunt 12. februar. Dette arbeidet vil støye.

Grunnarbeidene for midlertidig helikopterlandingsplass fortsetter i uke 7-8. Prosjektet har flyttet anleggsområde for massehåndtering bort fra q-tomta.

05.02 Anleggsarbeid uke 6

De forberedende arbeidene på ankomsttorget og i Sykehusparken fortsetter i uke 6. På ankomsttorget innebærer det at man gjør klart til å rive tårnet, og setter opp skilleveggene som skal skjerme sykehusbygget fra anleggsarbeidet. Det er planlagt prøveboringer for å måle støynivået og evaluere tiltakene

I sykehusparken forbereder man grunnarbeidene som har oppstart i mai. Dette innebærer å gjøre tiltak for å hindre avrenning til sognsvannsbekken, omlegging av gangveier mm.

Midlertidig helikopterlandingplass

Grunnarbeidene for helikopterlandingsplassen fortsetter i uke 6. 

Det er meldt om sprengning mandag, onsdag og fredag klokken 08.00, 10.00, 14.00 og 17.00

Prosjektet varsler om gravearbeid på Q-tomta LØRDAG 10. FEBRUAR

 

28.01 Anleggsarbeid uke 5

Arbeid på Ankomsttorget og i Sykehusparken fortsetter som i uke 4.

Midlertidig helikopterlandingplass

Grunnarbeidene for helikopterlandingsplassen fortsetter i uke 5 og 6. 

Det er meldt om sprengning mandag, onsdag og fredag klokken 08.00, 10.00, 14.00 og 17.00

 

23.01 Anleggsarbeid uke 4

Ankomstorget

Det tidligere ankomsttorget er nå etablert som anleggsområde og er avstengt for publikum. Her forberedes det riving av blant annet tårnet. I tillegg settes det opp støyskjerming mellom anleggsområdet og byggeplassen

Sykehusparken

Forberedende arbeider er i gang, med oppsett av støyreduserende materiell, utstyr og tunell for fotgjengere. Gangveier vil legges om.

Midlertidig helikopterlandingsplass

Grunnarbeider plattform og heissjakt pågår fram til 30.01.24

 

15.01 Anleggsarbeid uke 3

Ny midlertidig hovedinngang åpner

15. januar åpner den nye midlertidige hovedinngangen. Det vil være vakter ute som viser vei til den nye inngangen.

Forberedende arbeider i Sykehusparken

Grunnarbeidene i Sykehusparken (mellom hovedinngang og ringvei) starter for fullt til våren. Før oppstart vil det være ulike forberedende aktiviteter i Sykehusparken.

Entreprenør skal gjøre test av spuntrigg (stor bakkeboremaskin) utomhus for å se hvordan evt støy og vibrasjoner vil faktisk arte seg i sykehuset. Det er antatt at testen blir utført 26. januar. Det er denne typen maskiner som vil bli benyttet når det skal settes opp støttevegger rundt byggegropa for nybyggene.

Det vil også være mye aktivitet ved det som fram til 15. januar var sykehusets ankomsttorg.

Midlertidig helikopterplattform 

Grunnarbeidene knyttet til etablering av midlertidig helikopterplattform vil pågå fram til 30.01.24. Det er meldt om sprengningsarbeider i uke 3. Se oppdatering fra 08.01. Det planlegges forsiktig sprengning som i liten grad vil merkes.

 

08.01 Anleggsarbeid i uke 2

Varsel om sprengning og støyende arbeider:

Prosjekt Ny midlertidig helikopterplattform planlegger nå borring og sprenging ifm. bygging av plattformen.

Det er planlagt borring 11. og 12. januar innenfor tidsrommet 09.00 til 15.00.

Det er planlagt sprengning mandag 15., onsdag 17. og fredag 19. januar klokken 10.00 og 14.00. Tidspunktene vil bli bekreftet. Utførende entreprenør har laget et informasjonsskriv. Der står det også hvordan man kan registrere seg for SMS-varsling før hver sprengning. Dette vil være svært forsiktige sprengninger, og det er ikke forventet at naboer blir berørt. Hver sprengning blir varslet med signal før og etter.

 

2023

20.12 Anleggsarbeid i uke 51 og 52.

Det vil være full aktivitet på byggeplassen ut uke 51. På røde dager vil byggeplassen være stengt. 27-29. desember vil det pågå arbeid ved den midlertidige forplassen.

08.12 (oppdatert 11.12.) Anleggsarbeid i uke 50. Arbeidet med å løfte opp modulbygg på taket av C vil fortsette i uke 50.

Tre av modulene vil være så store at de trenger spesialtransport med politieskorte. Denne transporten vil skje om natten. Den første modulen vil ankomme Q-tomta (gressletta nord for Rikshospitalet) klokken 03.30 natt til mandag 11. desember, og de to neste modulene vil ankomme samme sted og samme tidspunkt natt til tirsdag 12. desember. Ved ankomst vil kjøretøyene bli parkert og låst. Det vil ikke skje noe mer arbeid før neste dag.

På dagtid vil to helsebusser snu og parkere på Q-tomta.

Arbeidet med kranfundamentet ved Friluftssykehuset vil fortsette i uke 50. Dette vil gi støy fra peling.

Arbeidet med midlertidig forplass fortsetter. Det skal legges sten foran det nye inngangspartiet, og det kan gi støy. Her vil det også være arbeid på dagtid de to neste lørdagene før jul, og med det er planen å ikke ha arbeider der i romjulen.

Oppdatert: Tilbygg D2/D3
Oppstart arbeider inne i nettstasjon. LFS er påkrevd. Ellers fortsettelse av grunnarbeider. Det er minimum behov for pigging av fjell, Man vurderer å sprenge. Kraftig støy må påregnes.

03.12 Anleggsarbeid i uke 49. Ved Friluftsykehuset, som er plassert på nord-vest siden av sykehuset, arbeides det med å lage fundament for heisekran. Det skal settes fire peler i bakken. Dette er vurdert til å gi moderat støy.

Arbeidet med midlertidig forplass fortsetter. Det innebærer betongarbeider, setting av kantsten og utgraving for sykkelparkering. Dette arbeidet vil i liten grad gi støy.

Vi har kommet halvveis i innheising av modulbygg på taket. De resterende modulene vil komme i uke 50.

27.11 Anleggsarbeid i uke 48. Arbeidet med midlertidig forplass fortsetter. Det innebærer betongarbeider, setting av kantsten og utgraving for sykkelparkering. Dette arbeidet vil i liten grad gi støy.

Vi har kommet halvveis i innheising av modulbygg på taket. De resterende modulene vil komme i uke 50.

20.11: Anleggsarbeid i uke 46 og 47. Arbeidene med å heise inn modulbygg og etablering av ny forplass fortsetter i denne perioden. På gressletta nord for Rikshospitalet (Q-tomta), vil brakkeriggen utvides. Det vil være heisekran i aktivitet under dette arbeidet. Det kan også komme noe støy fra arbeidet med å klargjøre fundamentet for riggene. Det er fortsatt ikke avklart hvilken dag brakkene ankommer. I området ved friluftssykehuset starter arbeidet med å lage fundament for heisekran. 

09.11: Nå kan du følge byggingen på vårt byggeplasskamera. Midt i bildet ser du modulene komme på plass til den nye kontoretasjen på taket av sykehuset.

08.11: Anleggsarbeid i uke 45 og 46: Det er aktivitet flere steder rund Rikshospitalet. Det mest synlige er innløft av modulbygg som plasseres på taket (C-bygg). Denne aktiviteten er en del av rokadeprosjektet, og vil pågå i november og desember. Det er også arbeider med å etablere ny forplass. Her kan det komme noe støy fra pigging og graving da det skal settes opp ny kantstein. Dette skjer på vestsiden av Sognsvannveien ved fløyene C2 og C3.

02.11: Det ble sendt ut informasjon til naboer i nord om bruk og inngjerding av Q-tomta, se informasjon her.

12.10: Nyhetsbrev med invitasjon til nabomøte sendt til de som har meldt seg på digitalt nyhetsbrev, se invitasjon her.

29.09: Det ble sendt ut informasjon til naboer i nord om bruk og inngjerding av Q-tomten, se informasjonen her.

24.09: Det ble avholdt informasjonsmøte for naboer i nord, se under "Presentasjoner fra nabomtøter" for agenda og refereat.

15.09: Det ble sendt ut informasjon til naboer i nord om bruk og inngjerdingen av Q-tomten, se informasjonen her

29. mars:  Det ble avholdt informasjonsmøte om gjennomføringen av Nye Rikshospitalet, 29.03.2023. Prosjektorganisasjonen orienterte blant annet om vedtatt reguleringsplan, fremdrift og hovedaktiviteter for prosjektgjennomføringen, med fokus på forestående arbeid i 2023/2024. 

Når skal Nye Rikshospitalet stå ferdig?

Etappe 1 av utbyggingen for Nye Rikshospitalet skal gjennomføres i perioden 2023 til 2031. Det foreligger ingen beslutninger om tidspunkt for gjennomføring av etappe 2 eller omfang/ innhold for denne etappen. 

Når starter arbeidet? 

Forberedende fysiske arbeider på byggeplass starter i tredje kvartal 2023.


Når er det nye sykehus klar til bruk? 

Fra oppstart grunnarbeider til klinisk inbruktakelse er varigheten vurdert til ca. 7,5 år. Tidsplanen viser derfor at sykehuset er klart for klinisk ibruktakelse i tredje kvartal 2031.

PRAKTISK OM BYGGE- OG ANLEGGPSPERIODEN


Hvor kan jeg finne mer informasjon om planene for Nye Rikshospitalet?


I tillegg til dette området på Helse Sør-Øst RHF sine hjemmesider kan du finne informasjon:


Hvordan vil naboer bli informert om arbeider som pågår eller kommer?

Prosjektet vil legge til rette for en god informasjonsflyt mot naboer og andre berørte i området, dette er tenkt å gjøres gjennom: 

 • Prosjektside: Nettsiden for prosjektet vil oppdateres jevnlig under prosjektperioden. Her vil man kunne lese om fremdrift, hvilke områder som berøres, planlagte informasjonsmøter og relevante dokumenter.

 • Direkte naboinformasjon: Det vil sendes ut informasjon til berørte naboer på SMS og e-post i forbindelse med anleggsarbeider i forkant av anleggsoppstart, oppstart av sprening og tilsvarende arbeider.

 • Åpne informasjonsmøter: Hvert halvår vil prosjektet arrangere åpne informasjonsmøter for nabo og andre interessenter. Her vil det være mulig å komme med spørsmål og innspill, og få svar fra prosjektorganisasjonen. Invitasjon til møtene deles på prosjektets hjememside og distribueres i tillegg etter beste evne til nære naboer.

 • Elektronisk nyhetsbrev: Det vil jevnlig sendes ut et digitalt nyhetsbrev til påmeldte abonnenter med siste nytt om prosjektet. Påmelding vil kunne gjøres via de åpne informasjonsmøtene og via nettsiden, eller klikk her for påmelding


Hvilken innvirkning vil anleggsfasen ha for naboer og andre som ferdes langs- og gjennom området hvor det skal bygges nye sykehusbygninger? 

Fagrapporten Anleggsfasen inneholder beskrivelse av hvordan anleggstrafikken skal gjennomføres for de ulike rigg- og anleggsområdene. Det er i tillegg laget egne kart og beskrivelser for hvordan myke trafikanter skal sikres og hvor de skal bevege seg i de ulike fasene av anleggsarbeidet. I tillegg er det vist hvordan brakkerigger kan plasseres for minst mulig sjenering for omkringliggende bebyggelse. 


Hvordan blir trafikken i området ivaretatt gjennom anleggsperioden?

I fagrapporten Anleggsfasen er det beskrevet hvordan trafikken inkludert myke trafikanter, er planlagt ivaretatt i perioden.

Vil ambulansetrafikken påvirke boligområdene i anleggsperioden? 

Det foreligger ingen planer om alternativ ambulanseadkomst gjennom boligområdene nord for Gaustad sykehus.

Som del av Nye Rikshospitalet skal det etableres en sekundær enveiskjørt ambulanseadkomst til akuttmottaket fra avkjøringsrampen fra Ring 3. Denne muligheten kan brukes i akutte situasjoenr der det ikke er tilstrekkelig fremkommenlighet via hovedatkomsten i Klaus Torgårds vei, som er stipulert å være opptil 30 ambulanser fordelt over døgnet. Det framgår av reguleringsbestemmelsene av adkomstveien bare skal brukes av ambulanser i akutte situasjoner. 

Hvordan vil prosjektet ta hensyn til støy i forbindelse med byggearbeidene? 

Støynivået vil overvåkes ved bruk av støymålere der det er nødvendig, og prosjektet har en rekke tiltak for å minimere plagegraden av støy for beboere og pasienter. Ettersom Rikshospitalet er et sykehus, er det ikke tillatt med støyende arbeid på nattestid i anleggsperioden.

I fagrapporten Anleggsfasen belyses en tematisk plan for avbøtende og kompenserende tiltak for konsekvenser i anelggsperioden. 

Hva er rokadeprosjektet? 

Etablering av Nye Rikshospitalet medfører at deler av eksisterende bygningsmasse må rives for å gi plass til nye bygg og tilrettelegge for god logistikk i sykehuset. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) ved nytt hovedinngangsparti, samt mindre deler av to andre fløyer (pavilijonger bygg B og D). Etablering av arealer for virksomheten som må flytte ut av de eksisterende byggene, og organisert som et rokadeprosjekt. Her kan du lese mer om rokadeprosjektet

 

HVORDAN PÅVIRKER NYE BYGG NABOLAGET? 


Hvordan vil det se ut når Nye Rikshospitalet er ferdig? 


Her kan du se illustrasjoner og skissefilm som viser hvordan det kan se ut når det nye sykehuset er ferdig. 


Figuren under viser hovedgrepet for utbyggingen og hva som er ny bebyggelse. I prosjektets forprosjektrapport fra 2022 finnes utdypende informasjon om planene for Nye Rikshospitalet. 

Diagram, kart

Vil det bli mye støy fra helikoptertrafikken til det nye sykehuset? 

Støy er utredet som en del av konsekvensutredningen og utredningen er dokumentert i fagrapporten Støy fra helikoptertrafikk. 


De nasjonale retningslinjene stiller krav om maksimalt 10 støyhendelser som overskrider 80 dB på nattestid. I støyutredningen er det gjort beregninger som tilsier at grenseverdiene som er gitt av de nasjonale retningslinjene overholdes med god margin, men at det likevel kan oppstå støysjenans som følge av høye støynivåer ved overflyvning med de nye redningshelikoptrene. Det er vurdert at det i snitt vil være 1 støyhendelse per natt. Ikke alle disse vil ha støynivå som overskrider kravet til maksimalt 80 dB. På dagtid er det beregnet at færre enn 6-7 støyhendelser vil overskride grenseveriden på 80 dB.

Ved spørsmål om aktivitet på byggeplassen kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Hødal

Telefon:90696181

E-post: hso.prosjektorganisasjon@sykehusbygg.no

 

 

 

Overordnet fremdrifsplan

2023-2025
Rokade C1 og forberedende arbeider

2023 

Q2 23 – Ferdig Gaustad hotell for foreldreovernatting og kontorer  
Q3 23 – Ferdig bygg 14 inkludert gymsal  
Q3 23 – Ferdig modulbygg tak C fase 1 
Q4 23 – Ferdig ekstra hovedinngang mellom C2 og C3 

2024

Q1 24 – Ferdig sengeposter og akuttmottak i E 
Q1 24 – Ferdig personalkantine fase 1 
Q2 24 – Ferdig modulbygg tak C fase 2 
Q2 24 – Ferdig dialyse og nyrelab i B2 4. etg 
Q2 24 – Ferdig inngang C6 
Q2 24 – Ferdig bygg 10 
Q3 24 – Ferdig sengepost i C2 
Q4 24 – Ferdig portørstue  
Q4 24 – Ferdig midlertidig hovedinngang i B2  
Q4 24 – Ferdig Elfys 5  
Q4 24 – Ferdig klinisk forskningspost  
Q4 24 – Ferdig modulbygg C7 og tak E


2025  

Q1 25 – Ferdig personalkantine fase 2  
Q1 25 – Ferdig sengepost i C4 

 

2024-2031
Byggestart og gjennomføring 

2024

Q1 24 – Adkomsttorget stenges og bygeplasskiller bygg J etableres 
Q2 24 – Oppstart grunnarbeider bygg J  


2025

Q1 25 – Oppstart betongarbeider bygg J 
Q2 25 – Oppstart grunnarbeider bygg M og N 
Q3 25 – Utvidelse og ombygging A1 

2026

Q1 26 – Oppstart betongarbeider bygg M og N
Q1 26 – Oppstart utvidelse teknisk sentral F2
Q2 26 – Oppstart innvendige arbeider bygg J  


2027

Q2 27 – Oppstart innvendige arbeider M og N 


2031

Q4 31 – Ferdig bygg klar til drift 

Sist oppdatert 26.04.2023