logo Helse Sør-Øst

Tilbud i private re​habiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig rehabiliteringsplasser for om lag NOK 1,5 mrd innen følgende fagområder:

A Brudd og slitasjeskader i skjelett

B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske)

C Amputasjoner undereskremiteter

D CFS/ME (diagnostisert)- Også tilbud til barn og unge

E Kreft - Også tilbud til barn og unge

F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

G Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer - Også tilbud til barn og unge

H Hjertesykdommer

I Lungesykdommer

J Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

K Sykelig overvekt - Også tilbud til barn og unge

L Diabetes type 1

M Alvorlig grad av sanseforstyrrelser

N Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

O Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling

R Arbeidsrettet rehabilitering - omfatter også helsearbeid

I tillegg til ordinære dag og døgntilbud er det også inngått avtaler om kartleggings og vurderingsopphold innenfor enkelte fagområder.

Som regionalt helseforetak er det vi som inngår avtalene etter en anskaffelsesprosess og i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Om lag halvparten av institusjonene er ideelle og det er inngått en rammeavtale med institusjonene, som er lik for alle. I tillegg inngås det årlig ytelsesavtaler som beskriver hva institusjonene skal tilby av tjenester for kommende år. 

Helse Sør-Øst RHF følger opp hver enkelt institusjon, slik at tilbudene blir gitt med den kvalitet og omfang som ligger i avtalene.

Fra 1. januar 2015 ble det inngått løpende avtaler med følgende private rehabiliteringsinstitusjoner:

For nærmere informasjon om tilbudene - ring ReHabiliteringstelefonen: 800 ​30 061
 

Henvisning fra helseforetak sendes direkte til den aktuelle institusjonen.

Henvisning fra fastlege, og andre med henvisningsrett i kommunehelsetjenesten, skal sendes Regional koordinerende enhet for rettighetsvurdering. 

Henvisninger til LHL-sykehuset Gardermoen og Norsk Diabetessenter kan sendes direkte til institusjonen.

Egen henvisningsrutine for tilbud innen sykelig overvekt:
Det er kun helseforetak som kan henvise.

Kriterier

a. Tilfredsstiller kriteriene for sykelig overvekt. ( link til retningslinje)

b. Helseforetaket har gjennomført kartleggingssamtale.

c. Det har vært forsøkt andre konservative behandlingstilbud uten at behandlingsmålet er nådd.

Sjekkliste for henvisning

 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 • Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 • Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 • Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 • Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 • Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 • Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
 • Hvilken effekt hadde tiltakene?
 • Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 • Har pasienten en individuell plan?
 • Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 • Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?Dersom ja:
 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
 • Dersom pasienten har vært til rehabiliteringsopphold tidligere, må epikrise fra siste opphold vedlegges når det søkes om nytt opphold.

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at Regional koordinerende enhet (RKE), og de to institusjonene som selv rettighetsvurderer, kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" og andre faglige føringer. 
Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for vurdering av denne pasientgruppen.


Ventetider finnes på Helsenorge sine sider på Velg behandlingssted under fagområdet Rehabilitering.

Rammeavtale og ytelsesavtaler som beskriver hva institusjonene skal tilby av tjenester for kommende år


  Sist oppdatert 06.12.2023