Hva gjør vi?

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten på sørøstlandet. Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet konkrete mål og strategier for perioden fram til 2020:

Mål for Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har konkretisert fem mål for planperioden 2015-2018. Disse kommer i tillegg til vårt kontinuerlige arbeid for å øke pasientsikkerheten og redusere ventetidene. 

  • Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
  • Sykehusinfeksjoner er redusert til 3%
  • Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
  • Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
  • Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Gjennom arbeidet med å nå disse målene, forventer vi reduksjon i ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen.  

 

Plan for strategisk utvikling 2013-2020

Helsetjenestens kvalitet måles i møtet med den enkelte pasient. Grunnlaget for god kvalitet er at medarbeidere og brukere på systematisk vis engasjeres i forbedrings- og utviklingsarbeid og at det er etablert holdninger, kultur og lederskap som understøtter dette.

Spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar er å yte tjenester av god kvalitet innenfor rammene av velferdsstatens grunnleggende etikk og moral.

Strategidokumentet tar utgangspunkt i fremtidige utfordringer og muligheter, blant annet endringer i befolkningssammensetning, økning i antall eldre, en flerkulturell befolkning, sosiale ulikheter, endringer i sykdomspanorama, økonomiske rammer, kompetanse- og ressursbehov. 

Strategisk plan for Helse Sør-Øst

Regionale planer og store utviklingsprosjekter

Det arbeides med utvikling av regionale planer og utviklingsprosjekter i regionen. Både planer og prosjekter er knyttet opp til overordnede føringer og behovsvurderinger i regionen. De regionale planen skal gi tydelig retning for spesialisthelsetjenestens framtid.

Gå til informasjonsside om arbeidet med regionale planer og pågående utviklingsprosjekter


Krav og føringer til helseforetak/sykehus

Helse Sør-Øst RHF er den strategiske enheten som eier sykehusene i regionen og driver eierstyring, samtidig som vi har rollen som sørger for spesialisthelsetjenester til befolkningen.  Det er et et tett samarbeid mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket.

Oppdrag og bestilling

Helse Sør-Øst RHF har et "sørge-for-ansvar". Dette betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i regionen vår skal få et likeverdig helsetilbud uansett hvor de bor. Om du bor rett ved siden av et lite lokalsykehus eller et stort universitetssykehus, eller om du bor langt borte fra sykehuset, skal du kunne være trygg på at du skal få like god behandling når du trenger det.

Akutt-funksjonen på våre sykehus inngår i en behandlingskjede der også ambulansetjeneste og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hører med. En betydelig del av aktiviteten på våre sykehus handler om å gi øyeblikkelig hjelp og det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid med din lokale kommunale legevakt.

Hvert år utarbeider Helse Sør-Øst RHF et dokument som heter Oppdrag og bestilling. Dette sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer, og forteller hva sykehusene skal gjøre dette året.   

Se oppdrags- og bestillingsdokument


Foretaksmøter med HF

For å nå målene holder Helse Sør-Øst RHF foretaksmøter med helseforetakene i regionen. I disse møtene overleveres det regionale helseforetakets styringsbudskap for det enkelte helseforetak, i tråd med overordnede føringer og strategier i regionen.

Vi legger ut protokollene fra møtene, når disse er klare. 

Årets protokoller

20180925-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180925-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf20180925-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf
20180619-1715 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180619-1715 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf20180619-1715 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf
20180619-1715 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180619-1715 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf20180619-1715 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf
20180619-1715 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180619-1715 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf20180619-1715 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf
20180607-0800 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-0800 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf20180607-0800 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf
20180614-1130 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180614-1130 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf20180614-1130 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf
20180607-1000 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1000 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf20180607-1000 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf
20180607-1400 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1400 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf20180607-1400 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf
20180607-1400 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1400 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf20180607-1400 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf
20180607-0800 Protokoll - Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-0800 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf20180607-0800 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf
20180607-1000 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1000 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf20180607-1000 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf
20180607-1000 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1000 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf20180607-1000 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf
20180607-1200 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1200 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf20180607-1200 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
20180607-1200 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1200 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf20180607-1200 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf
20180607-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf20180607-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf
20180607-0800 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180607-0800 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf20180607-0800 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf
20180214-0930 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-0930 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf20180214-0930 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf
20180214-0940 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-0940 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf20180214-0940 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf
20180214-0950 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-0950 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf20180214-0950 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf
20180214-1000 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1000 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf20180214-1000 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf
20180214-1110 Protokoll - Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1110 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf20180214-1110 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf
20180214-1200 Protokoll - Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1200 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf20180214-1200 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf
20180214-1010 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1010 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf20180214-1010 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
20180214-1020 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1020 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf20180214-1020 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf
20180214-1030 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1030 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf20180214-1030 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf
20180214-1040 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1040 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf20180214-1040 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf
20180214-1050 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1050 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf20180214-1050 Protokoll - Sykehuspartner HF.pdf
20180214-1100 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksmøter/2018/20180214-1100 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf20180214-1100 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf


Dokumenter fra tidligere avholdte foretaksmøter

Vedtekter

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Vedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfVedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdf
Vedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfVedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdf
Vedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfVedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdf
Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfVedtekter - Sykehusapotekene HF.pdf
Vedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfVedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdf
Vedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfVedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdf
Vedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfVedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfVedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdf
Vedtekter - Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuspartner HF.pdfVedtekter - Sykehuspartner HF.pdf
Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfVedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdf
Vedtekter - Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Vestre Viken HF.pdfVedtekter - Vestre Viken HF.pdf


Samarbeid med private

Alt er ikke like akutt. Når fastlegen henviser deg til utredning og behandling kan du få det ved de offentlige sykehusene som vi eier eller hos private. De regionale helseforetakene har blant annet avtaler med private sykehus, klinikker, rusbehandlingsinstitusjoner, røntgeninstitutter, rehabiliteringssentre og privatpraktiserende spesialister.

Det inngås overordnede avtaler med private, men også ytelsesavtaler som beskriver hva som skal leveres av tjenester hvert år


 

Samfunnsansvar og etikk

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Vi vil drive vår virksomhet verdibasert.

Mer om arbeidet for etisk handel og samfunnsansvar


Nasjonalt samarbeid

Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015. Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF.


Pasientreiser ANS

Pasientreiser ANS ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene og har sammen med lokal pasientreisekontor ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.


Luftambulansetjenesten ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (forkortet til Luftambulansetjenesten ANS) ble etablert av de regionale helseforetakene i 2004 etablerte. Selskapet har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere.


HDO HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet i av de regionale helseforetakene i 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.


Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF er opprettet av de regionale helseforetakene i 2014 som en hovedarena for samhandling om informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen spesialisthelsetjenesten og med aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.


Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014 og eies av de fire helseregionene i fellesskap. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.