Hva gjør vi?

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten på sørøstlandet. Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.

Mål for Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet konkrete mål og strategier for perioden fram til 2020. Disse kommer i tillegg til vårt kontinuerlige arbeid for å øke pasientsikkerheten og redusere ventetidene. 

  • Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
  • Sykehusinfeksjoner er redusert til 3%
  • Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
  • Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
  • Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Gjennom arbeidet med å nå disse målene, forventer vi reduksjon i ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen.  

 

Krav og føringer til helseforetak/sykehus

Helse Sør-Øst RHF er den strategiske enheten som eier sykehusene i regionen og driver eierstyring, samtidig som vi har rollen som sørger for spesialisthelsetjenester til befolkningen.  Det er et et tett samarbeid mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket.

Oppdrag og bestilling

Helse Sør-Øst RHF har et "sørge-for-ansvar". Dette betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i regionen vår skal få et likeverdig helsetilbud uansett hvor de bor. Om du bor rett ved siden av et lite lokalsykehus eller et stort universitetssykehus, eller om du bor langt borte fra sykehuset, skal du kunne være trygg på at du skal få like god behandling når du trenger det.

Akutt-funksjonen på våre sykehus inngår i en behandlingskjede der også ambulansetjeneste og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hører med. En betydelig del av aktiviteten på våre sykehus handler om å gi øyeblikkelig hjelp og det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid med din lokale kommunale legevakt.

Hvert år utarbeider Helse Sør-Øst RHF et dokument som heter Oppdrag og bestilling. Dette sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer, og forteller hva sykehusene skal gjøre dette året.   

Se oppdrags- og bestillingsdokument

Foretaksmøter med HF

For å nå målene holder Helse Sør-Øst RHF foretaksmøter med helseforetakene i regionen. I disse møtene overleveres det regionale helseforetakets styringsbudskap for det enkelte helseforetak, i tråd med overordnede føringer og strategier i regionen.

Vi legger ut protokollene fra møtene, når disse er klare.

Årets protokoller

Dokumenter fra tidligere avholdte foretaksmøter

Vedtekter

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Vedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfVedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf138962
Vedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfVedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfpdf142267
Vedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfVedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfpdf113213
Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfVedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfpdf113838
Vedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfVedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf139180
Vedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfVedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfpdf139446
Vedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfVedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf138785
Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfVedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfpdf138728
Vedtekter - Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuspartner HF.pdfVedtekter - Sykehuspartner HF.pdfpdf131627
Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfVedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfpdf139576
Vedtekter - Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Vestre Viken HF.pdfVedtekter - Vestre Viken HF.pdfpdf140163

Samarbeid med private

Alt er ikke like akutt. Når fastlegen henviser deg til utredning og behandling kan du få det ved de offentlige sykehusene som vi eier eller hos private. De regionale helseforetakene har blant annet avtaler med private sykehus, klinikker, rusbehandlingsinstitusjoner, røntgeninstitutter, rehabiliteringssentre og privatpraktiserende spesialister.

Det inngås overordnede avtaler med private, men også ytelsesavtaler som beskriver hva som skal leveres av tjenester hvert år


Samfunnsansvar og etikk

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Vi vil drive vår virksomhet verdibasert.

Mer om arbeidet for etisk handel og samfunnsansvar


Nasjonalt samarbeid

Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015. Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF.

Sykehusinnkjøp HF

Pasientreiser ANS

Pasientreiser ANS ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene og har sammen med lokal pasientreisekontor ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Pasientreiser ANS

Luftambulansetjenesten ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (forkortet til Luftambulansetjenesten ANS) ble etablert av de regionale helseforetakene i 2004 etablerte. Selskapet har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere.

Luftambulansetjenesten ANS


HDO HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet i av de regionale helseforetakene i 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

HDO

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014 og eies av de fire helseregionene i fellesskap. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

Sykehusbygg


 

Fant du det du lette etter?