Forskningsmidler

​ For 2017 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

Forskningsprosjekter:

 • Doktorgradsstipend
 • Postdoktorstipend
 • Forskerstipend
 • Karrierestipend (utvidet forskerstipend)
 • Åpen prosjektstøtte
 • Utnlandsstipend

Strategisk kategori:

 • Regionalt forskningsnettverk

Merk! Søknader som ikke når helt opp i konkurransen om full støtte til karrierestipend kan, om søker ønsker det, omgjøres til søknad om ordinært forskerstipend. Tilsvarende kan søknader om åpen prosjektstøtte omgjøres til doktorgrads-/ postdoktorstipend. Jf. føringene for disse søknadskategoriene.


 

Om søknadsprosessen

Hvem kan søke om forskningsmidler?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang. Prosjektleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/ privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i forhold til prosjektet presiseres i en egen, skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon. Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet forslag til mal for avtale. Avtalen må inngås før prosjektstart. Hvis søknaden innstilles til støtte, må avtalen ettersendes til Helse Sør-Øst RHF før utbetaling av forskningsmidler kan skje.

Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsprosjektet/-tiltaket, som må ha oppstart før 1. desember 2017. Alle nødvendige eksterne godkjenninger må foreligge før prosjektet igangsettes.

Øvre aldersgrense for prosjektleder

Personer over 70 år (f. 1946 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men de kan gjerne bidra som samarbeidspartnere/ medveiledere. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må det vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder

Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder på 4,5 mill. kr for 2017. Denne inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter og gjelder totalt for kategoriene doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstipend/karrierestipend og åpen prosjektstøtte.

Økt ramme for eksterne prosjektledere for prosjekter ved ikke-universitetssykehus

Søker kan være prosjektleder for prosjekt ved annen søknadsberettiget institusjon (ekstern prosjektleder). Maksimalrammen for årlig tildelingsbeløp for prosjektleder kan da økes med inntil 3,2 mill. kr, forutsatt at det eksterne prosjektet utgår fra et ikke-universitetssykehus. Stipendiater skal tilsettes ved søkerinstitusjonen. Tiltaket skal styrke forskning ved ikke-universitetssykehus, og økt maksimalramme gjelder derfor ikke ved prosjektledersamarbeid mellom to universitetssykehus.

Begrensning på antall søknader/tildelinger

Følgende begrensninger er satt for antall søknader/tildelinger:

 • Antall søknader

En prosjektleder kan sende inn maks. to søknader om støtte til individuelle forskningsprosjekter, hvorav kun én søknad innen kategorien åpen prosjektstøtte. Denne begrensningen omfatter ikke kategoriene utenlandsstipend og regionale forskningsnettverk. Hvis to søknader om doktorgrads- og/eller postdoktorstipend inngår som deler av samme overordnede forskningsprosjekt, bør de samles i én søknad om åpen prosjektstøtte.

Det er ikke tillatt å sende inn to søknader med identiske eller svært likelydende prosjektbeskrivelser. I slike tilfeller kan begge søknader bli avvist.

 • Spesielt for eksterne prosjektledere

Eksterne prosjektledere kan sende inn opptil tre søknader, hvorav kun én søknad om åpen prosjektstøtte. Maks. to av søknadene kan utgå fra ekstern institusjon. Dette tiltaket er innført for å styrke forskning ved ikke-universitetssykehus. Eksterne prosjektledere fra et universitetssykehus får derfor ikke økt maksimalramme ved prosjektledersamarbeid med et annet universitetssykehus.

 • Karrierestipend

Prosjektledere som søker om karrierestipend kan ikke samme år søke om doktorgradsstipend, postdoktorstipend eller åpen prosjektstøtte.

 • Åpen prosjektstøtte

Prosjektledere som oppnår full tildeling i åpen prosjektstøtte, får ikke samme år innvilget flere søknader om forskningsprosjekter ved samme institusjon.

Krav til de ulike søknadskategoriene

I tillegg til generelle føringer for alle søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF er det også utarbeidet spesielle føringer, inkludert oversikt over obligatoriske vedlegg, for hver enkelt søknadskategori. Før opprettelse av søknad må prosjektleder sette seg inn i vilkårene for den aktuelle søknadskategorien. Ufullstendig utfylte søknader og søknader som mangler eller ikke oppfyller formatkravene for vedleggene kan bli avvist. Se oversikt over avvisningskriterier for søknader

Merk at det blant annet er særskilte føringer for karrierestipend, åpen prosjektstøtte og regionale forskningsnettverk relatert til søknader om konkurranseutsatte forskningsmidler fra internasjonale finansieringskilder.

Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet/-tiltaket

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad. Her ligger også egne veiledningstekster for eSøknad.

I eSøknad er det viktig at søknaden klassifiseres korrekt i en av følgende faggrupper:

 • Klinisk somatisk forskning, inkl. translasjonsforskning
 • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus, inkl. translasjonsforskning
 • Basalmedisinsk forskning med translasjonsperspektiv
 • Annen helseforskning*

*Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjeneste m.m.

Klinisk somatisk forskning omfatter all klinisk forskning, uavhengig av prosjektleders profesjonsbakgrunn. Prosjektleder er selv ansvarlig for å plassere sin søknad i rett faggruppe.

Vurdering av kvalitet og nytteverdi for pasientbehandling

Søknader om regionale forskningsmidler skal vurderes ut fra både kvalitet og forventet nytteverdi, og nyttevurderingen likestilles med kvalitetsvurderingen. De regionale helseforetakene har utarbeidet felles vurderingskriterier for dette, se oversikt her. Prosjektets betydning eller forventede nytteverdi skal beskrives i et eget felt i eSøknad. Hele vurderingsprosessen for søknadene i Helse Sør-Øst RHF er nærmere beskrevet på egen nettside. Ved tildelingen kan det bli lagt til grunn at antall doktorgradsstipend skal være minst like høyt som antall postdoktorstipend under forutsetning av at prosjektene holder høy kvalitet og har høy forventet nytteverdi.

Brukermedvirkning i helseforskning

I alle søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er relevant.

Brukermedvirkning i forskning er ikke noe nytt fenomen. I andre land, særlig Storbritannia, har dette vært praktisert gjennom flere år med god erfaring. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker større grad av brukermedvirkning i helseforskningen her i landet, og dette er også et sentralt punkt i oppfølgingen av den nasjonale HelseOmsorg21-rapporten. De regionale helseforetakene har av den grunn utarbeidet retningslinjer og tiltak for dette, herunder krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter. 

Hvem er brukere?

I denne sammenheng er brukere de som drar nytte av forskningsresultatene, primært sett pasientene. Pårørende kan også være brukere i de tilfellene hvor de helt eller delvis ivaretar pasientens interesser, eksempelvis når pasienten er et barn, er bevisstløs eller dement.

Merk! Pasienter som inngår i kliniske studier anses ikke som brukere. Ved brukermedvirkning i forskning skal brukerne involveres aktivt i en eller flere faser av forskningsprosjektet, som rådgivere, samarbeidspartnere eller ved at de deltar på mer overordnet nivå i besluttende organer tilknyttet forskning.

Hvorfor ha med brukere – hva kan de bidra med?

Det overordnede målet med brukermedvirkning er at det skal bidra til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen. Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. I tillegg vil pasienter ha personlig kjennskap til en sykdom, og derav ofte kunne gi et mer generelt perspektiv på problemstillingene innen forskningsfeltet. Fageksperter vil kunne ha en annen vinkling og erfaring enn pasienter som bruker en tjeneste eller lever med en helsetilstand. Brukermedvirkning vil ikke minst også innebære en demokratisering av forskningen ved at de som den angår kan påvirke offentlig finansiert forskning.

Brukere kan delta på overordnet nivå i f.eks styringsgrupper og andre strategiske råd og utvalg eller være mer direkte involvert i forskningsprosjekter.

I enkeltprosjekter kan brukere være inkludert i ulike faser av forskningen, henholdsvis planlegging, gjennomføring og formidling av resultatene fra prosjektet (uten at de er forsøkspersoner i studiet).

Brukere kan f.eks:

 • være medlemmer av referansegrupper
 • delta i utvikling av spørreskjema
 • bidra til forbedret forskningsdesign
 • bidra til økt rekruttering av pasienter til studiene
 • bidra til bedre deltagelse av pasienter underveis i prosjektet
 • bidra med formidling av forskningsresultatene

Hvor finner man brukere?

Brukerutvalgene ved de enkelte helseforetakene utnevner medlemmer til strategiske råd og utvalg.

Brukere til forskningsprosjekter kan innhentes på ulike måter. Noen helseforetak har nedsatt egne brukerpaneler/ pasientråd for dette formålet. Det går også an å henvende seg til aktuell brukerorganisasjon for fagfeltet, vanlige pasienter el.l.

I hvilke forskningsprosjekter kreves det brukermedvirkning?

Ifølge føringene fra departementet skal det i hver enkelt søknad om forskningsmidler begrunnes dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av forskningen. I samtlige søknader om forskningsmidler til Helse Sør-Øst RHF skal det derfor redegjøres hvorvidt brukermedvirkning inngår i prosjektet og ev. hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.

 Spørsmål

Har du spørsmål kan du sende e-post til forskningsmidler@helse-sorost.no, eller ta kontakt med forskningsavdelingen.

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.

Føringer for søknad om forskningsmidler

Doktorgradsstipend.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Føringer og veiledning/Doktorgradsstipend.pdfDoktorgradsstipend.pdf
Forskerstipend-Karrierestipend -utvidet forskerstipend.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Føringer og veiledning/Forskerstipend-Karrierestipend -utvidet forskerstipend.pdfForskerstipend-Karrierestipend -utvidet forskerstipend.pdf
Postdoktorstipend.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Føringer og veiledning/Postdoktorstipend.pdfPostdoktorstipend.pdf
Regionalt forskningsnettverk.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Føringer og veiledning/Regionalt forskningsnettverk.pdfRegionalt forskningsnettverk.pdf
Utenlandsstipend.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Føringer og veiledning/Utenlandsstipend.pdfUtenlandsstipend.pdf
Åpen prosjektstøtte.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Føringer og veiledning/Åpen prosjektstøtte.pdfÅpen prosjektstøtte.pdf


 

Maler for ulike deler av søknadsprosessen

Forankringsavtale Kreftregisteret forskningsmidler 2017 jun16 v1.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Forankringsavtale Kreftregisteret forskningsmidler 2017 jun16 v1.docxForankringsavtale Kreftregisteret forskningsmidler 2017 jun16 v1.docx
Forslag mal CV forskningsmidler HSØ.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Forslag mal CV forskningsmidler HSØ.docxForslag mal CV forskningsmidler HSØ.docx
Mal for prosjektbeskrivelsen - forskningsprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Mal for prosjektbeskrivelsen - forskningsprosjekter.pdfMal for prosjektbeskrivelsen - forskningsprosjekter.pdf
Mal støttebrev - strategisk phd-stipend.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Mal støttebrev - strategisk phd-stipend.docxMal støttebrev - strategisk phd-stipend.docx
Regionalt forskningsnettverk - Mal for beskrivelse av nettverket.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Regionalt forskningsnettverk - Mal for beskrivelse av nettverket.pdfRegionalt forskningsnettverk - Mal for beskrivelse av nettverket.pdf
Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder.docxSamarbeidsavtale ekstern prosjektleder.docx
Template for the project description_2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Template for the project description_2018.pdfTemplate for the project description_2018.pdf


 

Endringer eller utsettelse

Endringer i pågående prosjekter

Alle endringer eller utsettelser i pågåede forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF må meldes inn av prosjektleder.

Forskningsprosjektene skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelsen og aktivitetsplan i opprinnelig søknad.

Eventuelle avvik/endringer underveis skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF. 


 

Ferdig utfylt skjema sendes til 


 

I dokumentet Forskningsprosjekter og – tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser er det gitt en oversikt over våre føringer for de vanligste årsakene til endringer.  

 

Når kan du forvente svar

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder, som for eksempel i forkant og etterkant av søknadsfrist om nye forskningsmidler.

Satser

Forskningsprosjekter

Doktorgradstipend

 • Inntil antall årsverk: 3
 • Sats: 1 039 000 kr (inkludert doktorgrads- og postdoktorstipend som tildeles som delelementer fra søknader om åpen prosjektstøtte)

Postdoktorstipend

 • Inntil antall årsverk: 3
 • Sats: 1 039 000 kr (inkludert doktorgrads- og postdoktorstipend som tildeles som delelementer fra søknader om åpen prosjektstøtte)

Forskerstipend/ karrierestipend (utvidet forskerstipend

 • Inntil antall årsverk: 4 (forskerstipend)

 • Sats: 1 039 000 kr (inkludert doktorgrads- og postdoktorstipend som tildeles som delelementer fra søknader om åpen prosjektstøtte)

 • Inntil antall årsverk: 4 (+ 4) (karrierestipend)

 • Sats: 2.6 mill kr

Åpen prosjektstøtte

 • Inntil antall årsverk: 3
 • Sats: 1 - 3,2 mill kr

Utenlandsstipend

 • Inntil antall årsverk: 1
 • Sats: Ulike satser


Strategisk kategori

Regionale forskningsnettverk

 • Inntil antall årsverk: 3
 • Sats 1 -2 mill kr