logo Helse Sør-Øst
Mann sitter med bena i kors og holder en rullestol i en arm over hodet

Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst

Formålet med fagplanen er at befolkningen i Helse Sør-Øst skal ha tilgang til gode, likeverdige helsetjenester innen fysikalsk medisin og rehabilitering uavhengig av bosted, økonomi, kjønn, alder og etnisk bakgrunn.  Videre skal planen legge til rette for at det meste av rehabiliteringen skal skje der pasienten bor og eventuelt i samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fagplan gir et godt grunnlag for strategiske valg og diskusjon om prioriteringer framover.

Hovedtrekkene i fagplanen er: 

Tidlig rehabilitering i sykehus integrert med annen medisinsk behandling styrkes, og rehabilitering i senfase i regi av spesialisthelsetjenesten reduseres. 

Spesialisthelsetjenesten skal i større grad understøtte kommunene med poliklinisk utredning av rehabiliteringsbehov og kompetanseoverføring, samt bidra til å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse.

Fagplanen beskriver og begrunner overordnede føringer for innsatsområdene og for fagfeltet for øvrig i Helse Sør-Øst: 

Helse Sør-Øst RHF har et «sørge for ansvar» for «Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det». I regional utviklingsplan 2040 er reduksjon av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester, ett av seks strategiske satsingsområder.

Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator anbefaler at spesialisthelsetjenesten sikrer et faglig tyngdepunkt for sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og at dette kan knyttes til koordinerende enhet i helseforetaket eller andre tjenesteytende enheter og/eller team.

Fokus på folkehelse og hvordan unngå behov for helsetjenesten lengst mulig, er viktig. Helsetjenesten bør i større grad ta i bruk pasienter og pårørende som ressurs. I den forbindelse er god helsekompetanse avgjørende.

Forskning viser i økende grad at spesialisert rehabilitering integrert med medisinsk behandling gir gevinst for pasienters livskvalitet, aktivitet og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv og er samfunnsøkonomisk lønnsomt Nasjonale anbefalinger for rehabiliteringsområdet er tydelig på spesialisthelsetjenestens ansvar for å sikre tidlig oppstart av rehabilitering og være tett integrert med medisinsk behandling for alle pasientgrupper.

Det er et betydelig potensial i økt bruk av teknolog innenfor rehabiliteringsområdet, både for bedre samhandling mellom helsepersonell innen og mellom nivåene, og som metode for tjenesteyting. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om effekt og nytteverdi ved bruk av metoden i pasientbehandlingen

Spesialisthelsetjenesten bør videreutvikle og spisse sin innsats mot pasienter med behov for samtidig spesialisert kompetanse, samt kompleksitet og intensitet i oppfølgingen. Pasienter med behov for oppfølging fra instanser med kompetanse knyttet til muligheter og begrensninger i nærmiljø og en oppfølging over tid, vil kommunen være best egnet til å løse. Det er videre et overordnet prinsipp at rehabilitering skjer i kommune eller i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunen.

Fagplanen var ute på bred høring våren 2023. Det kom inn over 50 høringssvar, fra blant annet helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner. Brukerorganisasjonene og hovedorganisasjonene svarte også godt ut.

Fagplanen peker på seks innsatsområder som skal bidra til at formålene nås: 

For hvert av de seks prioriterte innsatsområder er mål og kriterier for måloppnåelse viktigst, mens tiltakene er eksempler på tiltak for å nå målene.

Innsatsområdene er definert som: Et område som er nevnt i overordnede strategier, og som ikke er tilfredsstillende implementert. I utfordringer og behov for forbedringer kan det ligge uklare ansvarsforhold, manglende kapasitet, kompetanse eller uønsket variasjon. Et innsatsområde vil derfor ikke utelukkende være et område som skal tilføres ressurser eller økes i kapasitet, men kan like gjerne være et område der kapasiteten bør innrettes annerledes og/eller kompetansen økes

Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering, er retningsgivende for en behovsvurdering innen fysikalsk medisin og rehabilitering for perioden 2026-2030

Behovsvurderingen beskriver behovet for tjenester innen fysikalsk medisin og rehabilitering, hva som tilbys av helseforetakene/sykehusene, og hva som bør kjøpes av private leverandører.

Rapport - Behovsvurdering innen fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst for perioden 2026 - 2030

Sist oppdatert 15.04.2024