logo
Mann sitter med bena i kors og holder en rullestol i en arm over hodet

Fysikalsk medisin og rehabilitering

​Mens fysikalsk medisin først og fremst handler om utredning, diagnostikk og behandling, handler rehabilitering primært om å bevare eller gjenvinne funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Tilbud innen fysikalsk medisin gis kun i spesialisthelsetjenesten, mens rehabilitering gis i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I regional utviklingsplan, Helse Sør-Øst 2035, er det beskrevet fire hovedmål for rehabiliteringsfeltet.

Helse Sør-Øst RHF vil:

 • Avklare og formalisere regionfunksjoner og flerområdefunksjoner med forutsigbare forløp mellom regionale tilbud og lokale spesialisthelsetjenester. Helse Sør-Øst RHF har i 2020 vedtatt syv regionale funksjoner sentralisert til ett foretak og ytterlig syv funksjoner sentralisert til to eller flere helseforetak.
 • Bidra til at det er tverrfaglig rehabiliteringskompetanse med tilstrekkelig døgnkapasitet i helseforetakene
 • Videreutvikle samarbeidet med private aktører og kommuner
 • Bidra til en plan for trinnvis opptrapping av rehabiliteringstilbud i kommunene og en tilsvarende tilpasning av tilbudet i spesialisthelsetjenesten

Samarbeid med rolle og ansvarsavklaring mellom helseforetak og kommunene skal være konkretisert i samarbeidsavtalene. Innenfor rehabilitering vil det særlig gjelde tjenesteavtale 2 og 6.


ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabilitering- og habiliteringstjenester. 

Det er de regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener telefonen.

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell og den er områdestyrt, som gjør at du kommer til den Regionale koordinerende enhet i den regionen du ringer fra. 

ReHabiliteringstelefonen  800 30 061 


Tilbud i helseforetakene 

Rehabilitering tilbys i ni helseforetak og to private ideelle sykehus med eget opptaksområde. Sunnaas sykehus HF er et eget helseforetak for spesialisert rehabilitering. Det er tre private ideelle sykehus med driftsavtale og tilbud innen spesialisert revmatologisk rehabilitering.

Som del av oppfølgingen av Regional utviklingsplan 2035, har Helse Sør-Øst RHF vedtatt seks regionale funksjoner sentralisert til ett foretak og ytterlig seks funksjoner sentralisert til to eller flere helseforetak.

Følgende to regionale funksjoner er lagt til Oslo universitetssykehus:

 • Alvorlig traumatisk hjerneskade og multitramue (fase 1 og 2)
 • Bendysmeli

Følgende fem regionale funksjoner er lagt til Sunnaas sykehus:
 • Ryggmarksskader
 • Nevrogen blæredisfunksjon
 • Alvorlig tetraparese
 • Alvorlig brannskade
 • Ryggmargsskade, multitraume og nevrologi hos barn/ungdom

Følgende seks regionale funksjoner er lagt til to eller flere helseforetak:
 • Alvorlig traumatisk hjerneskade – fase 3 (Sunnaas sykehus HF og Sørlandet sykehus HF)
 • Multitraume med omfattende funksjonssvikt (Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF)
 • Akutte ikke-progredierende nevrologiske tilstander (Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF)
 • Ikke-traumatisk ervervet hjerneskade med spesielle rehabiliteringsbehov (Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF)
 • Armamputasjon og armdysmeli (Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF)
 • Funksjonelle bevegelsesforstyrrelser (Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF)

Anbefaling om regionale og flerområdefunksjoner i rehabilitering i Helse Sør-Øst

Henvisning fra fastlege, og andre med henvisningsrett i kommunehelsetjenesten, kan sendes direkte til helseforetakene.

Sjekkliste f​​or henv​isning

 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 • Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 • Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 • Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 • Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 • Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 • Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
 • Hvilken effekt hadde tiltakene?
 • Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 • Har pasienten en individuell plan?
 • Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 • Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?Dersom ja:
 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
 • Dersom pasienten har vært til rehabiliteringsopphold tidligere, må epikrise fra siste opphold vedlegges når det søkes om nytt opphold.

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at helseforetaket kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" og andre faglige føringer. Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for vurdering av denne pasientgruppen.

​For nærmere informasjon om rehabiliteringstilbudene, ring ReHabiliteringstelefonen:  800 30 061

Ventetider for tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering finnes på Helsenorge sine sider under Velg behandlingssted. Ventetider for undersøkelse hos spesialist i fysikalsk medisin ligger under fagområdet «Fysisk helse», mens ventetider for rehabilitering ligger under fagområdet  «Rehabilitering».

​​

​​​ 

Tilbud i private re​habiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig rehabiliteringsplasser for om lag NOK 1,5 mrd innen følgende fagområder:

A Brudd og slitasjeskader i skjelett

B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske)

C Amputasjoner undereskremiteter

D CFS/ME (diagnostisert)- Også tilbud til barn og unge

E Kreft - Også tilbud til barn og unge

F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

G Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer - Også tilbud til barn og unge

H Hjertesykdommer

I Lungesykdommer

J Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

K Sykelig overvekt - Også tilbud til barn og unge

L Diabetes type 1

M Alvorlig grad av sanseforstyrrelser

N Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

O Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling

R Arbeidsrettet rehabilitering - omfatter også helsearbeid

I tillegg til ordinære dag og døgntilbud er det også inngått avtaler om kartleggings og vurderingsopphold innenfor enkelte fagområder.

Som regionalt helseforetak er det vi som inngår avtalene etter en anskaffelsesprosess og i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Om lag halvparten av institusjonene er ideelle og det er inngått en rammeavtale med institusjonene, som er lik for alle. I tillegg inngås det årlig ytelsesavtaler som beskriver hva institusjonene skal tilby av tjenester for kommende år. 

Helse Sør-Øst RHF følger opp hver enkelt institusjon, slik at tilbudene blir gitt med den kvalitet og omfang som ligger i avtalene.

Fra 1. januar 2015 ble det inngått løpende avtaler med følgende private rehabiliteringsinstitusjoner:

For nærmere informasjon om tilbudene - ring ReHabiliteringstelefonen: 800 ​30 061

Henvisning fra helseforetak sendes direkte til den aktuelle institusjonen.

Henvisning fra fastlege, og andre med henvisningsrett i kommunehelsetjenesten, skal sendes Regional koordinerende enhet for rettighetsvurdering. 

Henvisninger til LHL-sykehuset Gardermoen og Norsk Diabetessenter kan sendes direkte til institusjonen.

Egen henvisningsrutine for tilbud innen sykelig overvekt:
Det er kun helseforetak som kan henvise.

Kriterier

a. Tilfredsstiller kriteriene for sykelig overvekt. ( link til retningslinje)

b. Helseforetaket har gjennomført kartleggingssamtale.

c. Det har vært forsøkt andre konservative behandlingstilbud uten at behandlingsmålet er nådd.

Sjekkliste for henvisning

 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 • Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 • Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 • Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 • Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 • Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 • Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
 • Hvilken effekt hadde tiltakene?
 • Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 • Har pasienten en individuell plan?
 • Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 • Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?Dersom ja:
 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
 • Dersom pasienten har vært til rehabiliteringsopphold tidligere, må epikrise fra siste opphold vedlegges når det søkes om nytt opphold.

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at Regional koordinerende enhet (RKE), og de to institusjonene som selv rettighetsvurderer, kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" og andre faglige føringer. 
Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for vurdering av denne pasientgruppen.


Ventetider finnes på Helsenorge sine sider på Velg behandlingssted under fagområdet Rehabilitering.

Rammeavtale og ytelsesavtaler som beskriver hva institusjonene skal tilby av tjenester for kommende år


Informasjon om tilbud

Det skal være koordinerende enheter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer:

 • koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus)
 • en regional koordinerende enhet (RKE) i hver av de fire helseregioner
Koordinerende enhet i helseforetakene skal i henhold til lovgrunnlag og nasjonal forskrift:
 • ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
 • bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
 • oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan og koordinator

Sunnaas sykehus har fått i oppdrag og drive Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst.

Hovedoppgavene for enheten er å:

 • drifte og betjene henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering
 • bidra til at funksjonen koordinerende enheter i helseforetakene ivaretas og utvikles i tråd med lovgrunnlag og nasjonale forskrifter og være pådriver for arbeidet med IP og Koordinatorfunksjonen.
ReHabiliteringstelefonen: 800 30 061

 

Kunnskap og kompetanse

Bakgrunnen for å etablere tverrfaglige regionale fagråd var å styrke fagutviklingen, samt å sikre et likeverdig og godt tjenestetilbud. Fagrådene skulle bidra til:

 • faglige råd overfor det regionale helseforetaket
 • råd om regional faglig koordinering
 • råd om raskere implementering av nasjonale og regionale retningslinjer


Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) skal betjene hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. Hovedoppgavene til kompetansetjenesten er å formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering til fagmiljøer og brukere. For å stimulere til god fagutvikling, er tjenesten rehabiliteringsavdelingen, institusjoner og fagpersoner for å dele erfaringer innen rehabiliteringsfeltet.

Helse Sør-Øst RHF utarbeidet i 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 

Gå til kompetansetjenestens nettsider (sunnaas.no)


Pakkeforløp hjerneslag (helsenorge.no)

I Norge rammes ca. 12 000 mennesker av hjerneslag hvert år. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag blir utgitt av Helsedirektoratet og denne retningslinjen danner kunnskapsgrunnlaget for pakkeforløpet. 

Helsedirektoratet har et pågående arbeid med pakkeforløp for pasienter med langvarige smerter og muskel- og skjelettlidelser av uklar årsak.  

Pågående regionale prosjekter innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst

 • Innføring av ParkinsonNet i Helse Sør-Øst
 • Implementering av behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskadeSist oppdatert 10.01.2023