logo Helse Sør-Øst
En mann som står over en kvinne i et treningsstudio

Fysikalsk medisin og rehabilitering

​Mens fysikalsk medisin først og fremst handler om utredning, diagnostikk og behandling, handler rehabilitering primært om å bevare eller gjenvinne funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Tilbud innen fysikalsk medisin gis kun i spesialisthelsetjenesten, mens rehabilitering gis i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I regional utviklingsplan, Helse Sør-Øst 2035, er det beskrevet fire hovedmål for rehabiliteringsfeltet.

Helse Sør-Øst RHF vil:

  • Avklare og formalisere regionfunksjoner og flerområdefunksjoner med forutsigbare forløp mellom regionale tilbud og lokale spesialisthelsetjenester. Helse Sør-Øst RHF har i 2020 vedtatt syv regionale funksjoner sentralisert til ett foretak og ytterlig syv funksjoner sentralisert til to eller flere helseforetak.
  • Bidra til at det er tverrfaglig rehabiliteringskompetanse med tilstrekkelig døgnkapasitet i helseforetakene
  • Videreutvikle samarbeidet med private aktører og kommuner
  • Bidra til en plan for trinnvis opptrapping av rehabiliteringstilbud i kommunene og en tilsvarende tilpasning av tilbudet i spesialisthelsetjenesten

Samarbeid med rolle og ansvarsavklaring mellom helseforetak og kommunene skal være konkretisert i samarbeidsavtalene. Innenfor rehabilitering vil det særlig gjelde tjenesteavtale 2 og 6.


ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabilitering- og habiliteringstjenester. 

Det er de regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener telefonen.

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell og den er områdestyrt, som gjør at du kommer til den Regionale koordinerende enhet i den regionen du ringer fra. 

ReHabiliteringstelefonen  800 30 061 


    Nyheter

      Sist oppdatert 10.01.2023