Hopp til innhold
logo
​​​​​Utlysning av regionale forskningsmidler for 2023 legges ut på nettsidene i juni. Søknadsfrist vil være 4. september 2023 kl. 16.00

​​​​

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved behandling av en søknad om regionale forskningsmidler. Den faglige vurderingen av søknaden kan ikke påklages.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal fremmes fra søkerinstitusjonen med underskrift av ansvarlig administrativ eller forskningsadministrativ leder, eller den som er delegert til å skrive under på institusjonens vegne. Fristen for å klage er 3 uker etter mottak av vedtak om avvisning/ avslag på søknad.

Klagen skal sendes til postmottak@helse-sorost.no ved viseadministrerende direktør med kopi til forskningsmidler@helse-sorost.no.


Etter mottak av klagen vil forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF svare søkerinstitusjonen innen tre uker, med kopi til prosjektleder. Det vil da bli redegjort for den administrative behandlingen av søknaden. Dersom søkerinstitusjon fortsatt ønsker å opprettholde klagen etter dette, vil saken bli oversendt til et eget klageutvalg med eksterne medlemmer.Regionalt forskningsutvalg

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har en rådgivende funksjon overfor styret og administrasjonen i Helse Sør-Øst i spørsmål vedrørende forskning. Regionalt forskningsutvalg ledes av direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetakene, brukerutvalget og konserntillitsvalgte er også representert i forskningsutvalget.

RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål. Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har observatørstatus i gruppen.

Gå til regional strategigruppes nettsider

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (tidligere kalt Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning) er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd, høgskolene og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

Gå til nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning sin nettside

eRapport
Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Sør-Øst må rapportere via et elektronisk rapporteringsskjema, kalt eRapport. Rapportene er offentlig tilgjengelige og kan søkes opp ved hjelp av søkeboksen under. eRapport er et felles rapporteringssystem for alle de regionale helseforetakene. Det er derfor mulig å søke opp rapporter fra alle helseregionene, samt rapporter fra tidligere år. 

Helse Sør-Øst rapporterer resultatene fra eRapport videre til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig melding. Se rapporter herForskningsnyheter

 • En mann med briller
  8. mai 2023
  UiOs innovasjonspris til Kjetil Taskén

  Styret ved Universitetet i Oslo deler hvert år ut priser til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater. Kjetil Taskén, leder av Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, er tildelt UiOs innovasjonspris for 2023.

 • Hvitkledd ansatt med reagensrør
  28. april 2023
  Prioriterte forskningsmidler for 2023

  Styret i Helse Sør-Øst har valgt fire områder for utlysning av forskningsmidler til prioriterte områder for 2023. Samtidig vil styret videreføre midler til ikke-universitetssykehus som en strategisk avsetning på samme nivå som i 2022. 

 • Bilde av hånd som sorterer prøveglass
  25. april 2023
  Millionstøtte til prosjekt for persontilpasset kreftbehandling

  Oslo universitetssykehus skal lede et stort EU-prosjekt om persontilpasset kreftbehandling. Målet er rimelig tilgang til presisjonsmedisin som forlenger livet med best mulig kvalitet for alle kreftpasienter.

Nasjonal forskningsrapport 2021

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2021. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.
Les mer og se rapporten her
Forskere

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

 • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
 • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
  Sør-Øst
 • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
 • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
  kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjonSist oppdatert 26.04.2023
Fant du det du lette etter?