Forskning

- ny kunnskap til pasientenes besteForskning i Helse Sør-Øst skal gi ny kunnskap og kompetanse for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene.


Forskningsmidler

Helse Sør-Øst RHF har ingen aktive utlysninger nå. Gå til denne siden for å finne utløpte utlysninger. 


Program for klinisk behandlingsforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) - utlysning av midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk Endringer i pågående forskningsprosjekter

Alle endringer eller utsettelser i pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF må meldes inn av prosjektleder.

Forskningsprosjektene skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelsen og aktivitetsplan i opprinnelig søknad. Eventuelle avvik/endringer underveis skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF på eget skjema som du finner her.

Ferdig utfylt skjema sendes til forskningsmidler@helse-sorost.no

I dokumentet Forskningsprosjekter og – tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser er det gitt en oversikt over våre føringer for de vanligste årsakene til endringer. Gjelder prosjekter med søknadsfrist før 31.12.2018.

Søknad om endring - når kan du forvente svar:

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder, som for eksempel i forkant og etterkant av søknadsfrist om nye forskningsmidler. 


Retningslinjer for håndtering av klager

Prosjektleder (søker) har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknad om forskningsmidler. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan ikke påklages.

Klagen skal fremmes skriftlig gjennom søkerinstitusjon, det vil si at forskningsledelsen ved søkerinstitusjonen bl.a. må skrive under på klagen:

•Klagen framsettes i form av ordinært brev, maks. 2 sider. 
•Klagen skal være begrunnet, dvs. det skal gjøres kortfattet rede for hvilke saksbehandlingsfeil den gjelder.

Klagen sendes til postmottak@helse-sorost.no ved administrerende direktør med kopi til forskningsmidler@helse-sorost.no.

Etter mottak av klage vil forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF svare søkerinstitusjonen innen to uker, med kopi til prosjektleder. Det vil da bl.a. bli gjort rede for den administrative behandlingen av søknaden, spesielt vedrørende forhold som gjelder påpekte saksbehandlingsfeil. 

Dersom søker og søknadsinstitusjon etter denne redegjørelse ønsker å opprettholde klagen, vil saken bli oversendt et eget klageutvalg med juridisk kompetanse og eksterne medlemmer.

Forskningsprosjekter - faglig rapportering

eRapport

Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Sør-Øst må rapportere via et elektronisk rapporteringsskjema, kalt eRapport. Rapportene er offentlig tilgjengelige og kan søkes opp ved hjelp av søkeboksen under. eRapport er et felles rapporteringssystem for alle de regionale helseforetakene. Det er derfor mulig å søke opp rapporter fra alle helseregionene, samt rapporter fra tidligere år. 

Helse Sør-Øst rapporterer resultatene fra eRapport videre til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig melding.

Regionale teknologiske kjernefasiliteter. 

Kjernefasilitetene skal være en regionalt tilgjengelig servicefunksjon. 

Oversikt over regionale teknologiske kjernefasiliter i Helse Sør-Øst i 2019:


Regionale forskningsnettverk 

Et regionalt forskningsnettverk skal omfatte forskningsmiljøer ved minst to helseforetak i regionen innenfor et avgrenset fagområde, og bidra til å styrke forskningen i helseregionen.

Oversikt over regionale forskningsnettverk i Helse Sør-Øst i 2019

Regional forskningsstøtte

Gjennom virksomhetsområdet Forskningsstøtte i Oslo Sykehusservice tilbyr OUS forskningsstøtte til alle forskere i Helse Sør-Øst, i tillegg til forskere ved eget sykehus.


Råd og utvalg

Regionalt forskningsutvalg

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har en rådgivende funksjon overfor styret og administrasjonen i Helse Sør-Øst i spørsmål vedrørende forskning. Regionalt forskningsutvalg ledes av direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetakene, brukerutvalget og konserntillitsvalgte er også representert i forskningsutvalget.

RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål. Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har observatørstatus i gruppen.

Samarbeidsorganer for Helse Sør-Øst RHF og UiO

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (tidligere kalt Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning) er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd, høgskolene og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.


Nøkkeltall

 • Helse Sør-Øst står for to tredjedeler av den samlede forskningsinnsatsen i helseforetak og private, ideelle sykehus
 • Helseforetakene i Helse Sør-Øst bruker i gjennomsnitt størst andel av totale driftskostnader på forskning – 3,3 prosent (totalt for regionen 2.47 milliarder kroner).
 • Helse Sør-Øst RHF finansierer en portefølje på over 600 forskningsprosjekter og –tiltak gjennom regionale forskningsmidler. De fleste av disse prosjektene er flerårige.

Strategi og planer

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

 • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
 • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
  Sør-Øst
 • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
 • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
  kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjon

Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-Øst Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.