Forskning

- ny kunnskap til pasientenes beste

Forskning i Helse Sør-Øst skal gi ny kunnskap og kompetanse for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene.

Alle helseforetakene i regionen skal drive forskning.

Nøkkeltall


  • 62 prosent av helseforskningen i Norge står helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst 
  • 2,4 milliarder kroner ble brukt på forskning i 2015
  • 615 pågående forskningsprosjekter- og tiltak hadde støtte fra regionale midler. De fleste av prosjektene er flerårige
  • De regionale helseforetakene har i samarbeid med Norges forskningsråd høsten 2014 utlyst, og i 2015 tildelt, midler til i alt tolv tverregionale, flerårige forskningsprosjekter med samlet ramme på 210 millioner kroner innenfor prioriterte fagområder
  • Antall doktorgrader per år i regionen økte jevnt fram mot 2012-13 til et nivå på omtrent 200 per år. Det er sannsynlig at økningen flater ut de kommende år. 


Strategi og planer

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver og skal sammen med innovasjon bidra til en spesialisthelsetjeneste av høy kvalitet. Strategien skal oppfylle det oppdraget Helse Sør-Øst har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennom styrking av forskning og innovasjon for sikring og utvikling av kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

Strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Tildelinger


Utlysning av forskningsmidlerFor forskereEndringer i pågående prosjekter

Alle endringer eller utsettelser i pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF må meldes inn av prosjektleder.

Forskningsprosjektene skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelsen og aktivitetsplan i opprinnelig søknad. Eventuelle avvik/endringer underveis skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF på eget skjema som du finner her.

Ferdig utfylt skjema sendes til forskningsmidler@helse-sorost.no

I dokumentet Forskningsprosjekter og – tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser er det gitt en oversikt over våre føringer for de vanligste årsakene til endringer.  

Søknad om endring - når kan du forvente svar:

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder, som for eksempel i forkant og etterkant av søknadsfrist om nye forskningsmidler. 


Retningslinjer for håndtering av klager

Prosjektleder (søker) har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknad om forskningsmidler. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan ikke påklages.

Fristen for å klage er tre uker etter mottak av søknadsavslaget.

Klagen skal fremmes skriftlig gjennom søkerinstitusjon, det vil si at forskningsledelsen ved søkerinstitusjonen bl.a. må skrive under på klagen:

•Klagen framsettes i form av ordinært brev, maks. 2 sider. 
•Klagen skal være begrunnet, dvs. det skal gjøres kortfattet rede for hvilke saksbehandlingsfeil den gjelder.

Klagen sendes til postmottak@helse-sorost.no ved administrerende direktør med kopi til forskningsmidler@helse-sorost.no.

Etter mottak av klage vil forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF svare søkerinstitusjonen innen to uker, med kopi til prosjektleder. Det vil da bl.a. bli gjort rede for den administrative behandlingen av søknaden, spesielt vedrørende forhold som gjelder påpekte saksbehandlingsfeil. 

Dersom søker og søknadsinstitusjon etter denne redegjørelse ønsker å opprettholde klagen, vil saken bli oversendt et eget klageutvalg med juridisk kompetanse og eksterne medlemmer.

Nasjonale forskningsmidler

Program for klinisk behandlingsforskning

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)  skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Videre skal programmet bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur, samt bidra til å styrke grunnlaget for å levere effektive og sikre helsetjenester av høy kvalitet. Studier som finansieres gjennom programmet skal imøtekomme behov identifisert av pasienten, i tjenesten, av beslutningstakere og av forskeren selv.


Tiltak som mottar strategiske forskningsmidler

Regionale teknologiske kjernefasiliteter. 

Kjernefasilitetene skal være en regionalt tilgjengelig servicefunksjon. 

Oversikt over regionale teknologiske kjernefasiliter i Helse Sør-Øst i 2017:


Regionale forskningsnettverk 

Et regionalt forskningsnettverk skal omfatte forskningsmiljøer ved minst to helseforetak i regionen innenfor et avgrenset fagområde, og bidra til å styrke forskningen i helseregionen.

Oversikt over regionale forskningsnettverk i Helse Sør-Øst i 2017

Regional forskningsstøtte

Gjennom virksomhetsområdet Forskningsstøtte i Oslo Sykehusservice tilbyr OUS forskningsstøtte til alle forskere i Helse Sør-Øst, i tillegg til forskere ved eget sykehus.
Forskningsprosjekter - faglig rapportering

eRapport

Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Sør-Øst må rapportere via et elektronisk rapporteringsskjema, kalt eRapport. Rapportene er offentlig tilgjengelige og kan søkes opp ved hjelp av søkeboksen under. eRapport er et felles rapporteringssystem for alle de regionale helseforetakene. Det er derfor mulig å søke opp rapporter fra alle helseregionene, samt rapporter fra tidligere år. 

Helse Sør-Øst rapporterer resultatene fra eRapport videre til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig melding.


Råd og utvalg

Regionalt forskningsutvalg

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har en rådgivende funksjon overfor styret og administrasjonen i Helse Sør-Øst i spørsmål vedrørende forskning. Regionalt forskningsutvalg ledes av direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetakene, brukerutvalget og konserntillitsvalgte er også representert i forskningsutvalget.

RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål. Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har observatørstatus i gruppen.

Gå til regional strategigruppes nettsider

Samarbeidsorganer for Helse Sør-Øst RHF og UiO

Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og UiO

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (tidligere kalt Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning) er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd, høgskolene og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

Gå til NSG sine nettsider


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.