Forskning

- ny kunnskap til pasientenes beste


Forskningsmidler

Les mer om forskningsmidler herTildelinger for 2021

Tildeling av regionale forskningsmidler for 2021

Tildeling av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2021 (egen utlysning)


Tiltak for å møte koronavirusutbruddet

Koronavirusutbruddet har gitt ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak. Vi har forståelse for at forskere og stipendiater kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger for dem det gjelder. 

Forlengelse av pågående forskningsprosjekter

Mange forskningsprosjekter har av ulike årsaker få kortere eller lengre avbrudd eller forsinkelser pga. korona-situasjonen. Vi ønsker at pågående forskningsprosjekter skal kunne fullføres i størst mulig grad, og vil derfor i hovedsak godkjenne forlengelser av prosjektperioden for dem det måtte angå. Prosjektledere kan sende inn endringsmeldinger fortløpende.

Oppstart av nye forskningsprosjekter

Prosjektledere som ønsker utsatt oppstart av nye forskningsprosjekter i 2021 pga. koronavirusutbruddet, kan sende oss en endringsmelding  om dette.

Stipendiater på forskningsopphold i utlandet

Stipendiater som må avbryte utenlandsopphold pga. koronavirusbruddet vil få beholde støtten hvis de skal reise tilbake senere. Hvis oppholdet avbrytes eller ikke kan gjennomføres, må dette meldes inn som en endringsmelding. Gjenstående midler fra utenlandsstipendet må da antagelig tilbakeføres til Helse Sør-Øst RHF.Endringer i pågående forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og budsjett i opprinnelig søknad. Hvis det oppstår behov for endringer i prosjektet, må prosjektleder melde inn dette skriftlig til Helse Sør-Øst RHF fortløpende.

Skjema for endringer i pågående forskningsprosjekter finner du her.  Utfylt skjema skal sendes til forskningsmidler@helse-sorost.no 
 
Generelle betingelser for forskningsprosjekter
Helse Sør-Øst RHF justerer jevnlig de generelle betingelsene for forskningsprosjekter. De generelle betingelsene som gjaldt fra oppstart av prosjektet vil gjelde for hele prosjektperioden. Under er det satt inn lenke til nåværende og tidligere versjoner av våre generelle betingelser.

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelse for prosjekter som har fått tildelt midler etter 1. januar 2021 (PDF)

Forskningsprosjekter og –tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser for prosjekter som har fått tildelt midler i 2020.(PDF)

Forskningsprosjekter og –tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser for prosjekter som fikk tildelt midler før 31. desember 2019.(PDF)


Søknad om endring - når kan du forvente svar:

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder.


Retningslinjer for håndtering av klager

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved behandling av en søknad om regionale forskningsmidler. Den faglige vurderingen av søknaden kan ikke påklages.

Klagen skal fremmes fra søkerinstitusjonen ved administrativt ansvarlig (OUS)/ forskningsledelsen. Klagen skal være skriftlig (inntil 2 sider) og begrunnet.

Fristen for å klage er 3 uker etter mottak av vedtak om avvisning/ avslag på søknad.

Klagen skal sendes til postmottak@helse-sorost.no ved viseadministrerende direktør med kopi til forskningsmidler@helse-sorost.no.

Etter mottak av klagen vil forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF svare søkerinstitusjonen innen to uker, med kopi til prosjektleder. Det vil da bli redegjort for den administrative behandlingen av søknaden. Dersom søkerinstitusjon fortsatt ønsker å opprettholde klagen etter dette, vil saken bli oversendt til et eget klageutvalg med eksterne medlemmer.


Forskningsprosjekter - faglig rapportering

eRapport

Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Sør-Øst må rapportere via et elektronisk rapporteringsskjema, kalt eRapport. Rapportene er offentlig tilgjengelige og kan søkes opp ved hjelp av søkeboksen under. eRapport er et felles rapporteringssystem for alle de regionale helseforetakene. Det er derfor mulig å søke opp rapporter fra alle helseregionene, samt rapporter fra tidligere år. 

Helse Sør-Øst rapporterer resultatene fra eRapport videre til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig melding.

Regionale teknologiske kjernefasiliteter. 

Kjernefasilitetene skal være en regionalt tilgjengelig servicefunksjon. 

Oversikt over regionale teknologiske kjernefasiliter i Helse Sør-Øst:


Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst

Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer i Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende høyskoler og universiteter i saker av felles interesse som gjelder forskning, innovasjon og utdanning. 

Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning 

Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus HF er et tilbud til alle i Helse Sør-Øst.Råd og utvalg

Regionalt forskningsutvalg

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har en rådgivende funksjon overfor styret og administrasjonen i Helse Sør-Øst i spørsmål vedrørende forskning. Regionalt forskningsutvalg ledes av direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetakene, brukerutvalget og konserntillitsvalgte er også representert i forskningsutvalget.

RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål. Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har observatørstatus i gruppen.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (tidligere kalt Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning) er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd, høgskolene og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.


Forskningsnyheter

Strategi og planer

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

  • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
  • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
    Sør-Øst
  • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
  • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
    kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjonFant du det du lette etter?